I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Urząd Miejski w Myszyńcu realizuje:
- zadania własne Miasta i Gminy Myszyniec określone ustawami i uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza,
- zadania z zakresu administracji urzędowej, zlecone ustawowo i na podstawie porozumień z organami tej administracji,
- zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa wykonywane na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 2.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwany dalej „Regulaminem” określa:
1/ zasady kierowania Urzędem,
2/ strukturę organizacyjną Urzędu,
3/ zakres działania,
4/ tryb załatwiania spraw,
5/ zasady postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych,
6/ załatwianie skarg i wniosków,
7/ organizację kontroli wewnętrznej.
II. ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM


§ 3.

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.


§ 4.

W przypadku niemożności pełnienia obowiązków lub nieobecności Burmistrza jego funkcję sprawuje sekretarz Gminy.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU


§ 5.

W skład Urzędu wchodzi jeden referat i samodzielne stanowiska pracy, które do oznaczania akt stosują podane symbole literowe:
1/ Sekretarz Gminy SG
2/ referat planowania i finansów
- skarbnik Gminy – kierownik referatu FS,
- stanowiska pracy d/s księgowości budżetowej FB,
- stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej FP,
- stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat FW,
- stanowisko pracy d/s obsługi kasowej FK,
3/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC,
4/ stanowisko d/s organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady OR,
5/ stanowisko pracy d/s kancelaryjno – technicznych KT,
6/ stanowisko pracy d/s gospodarki mieniem komunalnym GM,
7/ stanowisko pracy d/s gospodarki przestrzennej GP,
8/ stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska GK,
9/ stanowisko pracy d/s drogownictwa DR,
10/ stanowiska pracy d/s melioracji ME,
11/ stanowisko pracy d/s ewidencji ludności EW,
12/ stanowisko pracy d/s społecznych SP,
13/ stanowisko pracy d/s wojskowych, obronnych, OC i przeciwpożarowych OB.


IV. ZAKRES DZIAŁANIA


§ 6.

Do podstawowych zadań Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych należy:
1/ wypełnianie zadań organizatorskich i koordynacyjnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Gminy,
2/ wypełnianie zadań z zakresu administracji,
3/ obsługa organów samorządowych,
4/ utrzymywanie więzi ze społeczeństwem i informowanie społeczności lokalnej o pracy organów Gminy,
5/ współpraca z organami rządowymi i innymi gminami oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy.


§ 7.

W celu wykonania powierzonych zadań wszystkie stanowiska pracy wykonują następujące czynności:
1/ przygotowywanie okresowych ocen, informacji, sprawozdań dla potrzeb Rady Miejskiej i jej organów, Urzędu Statystycznego oraz innych uprawnionych jednostek,
2/ prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych,
3/ uczestniczenie w realizacji zadań obronnych i OC w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
4/ przygotowywanie projektów aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady i Komisji,
5/ przygotowywanie innych niezbędnych materiałów dla Rady i jej organów oraz organów nadzorczych,
6/ współdziałanie z innymi stanowiskami Urzędu oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
7/ obsługa merytoryczna właściwej Komisji Rady Miejskiej,
8/ rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli,
9/ udzielanie zamówień publicznych,
10/ opracowywanie strategii, programów rozwoju, propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania,
11/ opracowywanie wniosków o środki z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł,
12/ wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działanie stanowiska pracy.


§ 8.

Do zakresu działania sekretarza Gminy należy:
1/ opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego i zakresów czynności,
2/ wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez organy Gminy roli organu prowadzącego szkoły,
3/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
4/ nadzorowanie terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych i załatwiania spraw obywateli,
5/ pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.


§ 9.

Do zakresu działania skarbnika Gminy należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:
1/ opracowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian, nadzorowanie realizacji budżetu, opracowywanie wniosków, analiz i sprawozdań w tym zakresie,
2/ kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować zobowiązania finansowe,
3/ nadzorowanie i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
4/ nadzorowanie pracy wszystkich stanowisk w Urzędzie pod względem finansowo-księgowym,
5/ kierowanie referatem planowania i finansów.


§ 10.

Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości budżetowej należy:
1/ prowadzenie księgowości budżetowej,
2/ sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
3/ naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu, rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie.


§ 11.

Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:
1/ prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych,
2/ podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat,
3/ ustalanie należnego sołtysom wynagrodzenia za inkaso podatków.


§ 12.

Do zakresu działania stanowiska do spraw wymiaru podatków i opłat należy:
1/ wymiar podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych,
2/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz uprawniających do otrzymywania bonów paliwowych,
3/ przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach ulg i umorzeń podatków.


§ 13.

Do zakresu działania stanowiska do spraw obsługi kasowej należy:
1/ obsługa kasowa Urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej,
2/ przyjmowanie podatku od nieruchomości od mieszkańców Myszyńca,
3/ sprzedaż znaków skarbowych.


§ 14.

Do zakresu działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1/ prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego określonych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.


§ 15.

Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjnych, kadrowych i obsługi rady należy:
1/ obsługa kancelaryjno-techniczna rady gminy i jej organów oraz jednostek pomocniczych gminy,
2/ wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów powszechnych, referendów oraz wyborów organów jednostek
pomocniczych,
3/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 16.

Do zakresu działania stanowiska do spraw kancelaryjno - technicznych należy:
1/ prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
2/ obsługa kancelaryjna Urzędu,
3/ zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe,
4/ realizacja zadań z zakresu BHP oraz ochrony p. poż. w Urzędzie.


§ 17.

Do zakresu działania stanowiska do spraw gospodarki mieniem komunalnym należy:
1/ realizacja zadań określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami,
2/ prowadzenie podziałów nieruchomości i rozgraniczeń,
3/ realizacja zadań określonych ustawą o najmie lokali mieszkalnych,
4/ prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, ochrony roślin, ochrony gruntów rolnych i leśnych.


§ 18.

Do zakresu działania stanowiska do spraw gospodarki przestrzennej należy:
1/prowadzenie spraw określonych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą prawo budowlane,
2/ organizacja i nadzór nad inwestycjami oświatowymi oraz w budynku administracyjnym Urzędu,
3/ prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.


§ 19.

Do zakresu działania stanowiska do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska należy:
1/ realizacja zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą prawo wodne,
2/ prowadzenie spraw określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
3/ sporządzanie wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ekologii, ochrony gruntów, wód i powietrza oraz rozliczanie dotowanych inwestycji,
4/ prowadzenie spraw z zakresu ekologii i ekorozwoju na terenie gminy,
5/ prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa i ochrony miejsc pamięci narodowej.


§ 20.

Do zakresu działania stanowiska do spraw drogownictwa i działalności gospodarczej należy:
1/ zarządzanie drogami gminnymi i lokalnymi,
2/ prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg,
3/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
4/ prowadzenie spraw związanych z gminną strategią rozwoju gospodarczego i promocją gminy,
5/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
6/ ustalanie podatku od środków transportowych i podatku VAT.


§ 21.

Do zakresu działania stanowisk do spraw melioracji należy:
1/ sprawowanie nadzoru w zakresie wykonania obowiązków obejmujących utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych,
2/ nadzór nad inwestycjami melioracji wodnych,
3/ prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
4/ nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi,
5/ prowadzenie spraw z zakresu sportu.


§ 22.

Do zakresu działania stanowiska do spraw ewidencji ludności należy:
1/ prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
2/ prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja.


§ 23.

Do zakresu działania stanowiska do spraw społecznych należy:
1/ wydawanie dowodów osobistych,
2/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych oraz ustawy o organizacji imprez masowych,
3/ prowadzenie spraw z zakresu kultury i ochrony zdrowia,
4/ prowadzenie archiwum Urzędu.


§ 24.

Do zakresu działania stanowiska do spraw wojskowych, obronnych, OC i p. poż. należy:
1/ prowadzenie spraw wojskowych, obronnych oraz w zakresie obrony cywilnej,
2/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania w stanie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.


§ 25.

Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisk pracy Urzędu oraz jego zmiany określa Burmistrz jako kierownik Urzędu.


§ 26.

Pracownicy są odpowiedzialni przed Burmistrzem za wykonywanie powierzonych im zadań, oraz za:
1/ zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji,
2/ przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał pod obrady Rady,
3/ właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
4/ terminowe załatwianie spraw,
5/ dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.


§ 27.

W Urzędzie wyznaczone są zastępstwa na wypadek nieobecności danego pracownika w pracy, określone w zakresach czynności.


§ 28.

Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu obowiązuje protokolarne przekazywanie spraw.


§ 29.

Przekazywanie spraw odbywa się w obecności sekretarza Gminy.


V. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW


§ 30.

Przy załatwianiu spraw stosuje się kodeks postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.


§ 31.

Do podpisywania i wydawania decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej Burmistrz może upoważnić innych
pracowników Urzędu.


§ 32.

Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:
1/ zarządzenia i inne akty normatywne,
2/ wystąpienia kierowane do Wojewody, Przewodniczącego Rady, Starosty i Marszałka,
3/ odpowiedzi na interpelację i wnioski radnych,
4/ odpowiedzi na wystąpienia RIO i NIK,
5/ pisma mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.


VI. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH


§ 33.

Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:
1/ uchwał Rady,
2/ zarządzeń Burmistrza.


§ 34.

Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:
1/ akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także nie może wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
2/ układ aktu prawnego powinien być przejrzysty, a jego redakcja powinna odpowiadać zasadom legislacji,
3/ akt prawny powinien być napisany językiem powszechnie zrozumiałym.


§ 35.

1/ Projekty aktów prawnych opracowywane są przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem potrzeby ich powzięcia.
2/ Projekty uchwał rady powinny być przedkładane wraz z ich uzasadnieniem zawierającym opis stany faktycznego i różnice między
stanem obecnym, a proponowanym oraz skutki.
3/ Stanowiska pracy obowiązane są uzgodnić opracowany projekt aktu prawnego ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności:
a/ ze skarbnikiem, jeżeli dotyczy zadań społeczno – gospodarczych, zadań budżetowych i ma spowodować skutki finansowe,
b/ z jednostkami organizacyjnymi gminy, którym ma być powierzone wykonywanie zadań lub aktu prawnego,
c/ ze społeczno – zawodowymi organizacjami rolników, jeżeli dotyczą rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
d/ ze związkami zawodowymi, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.


§ 36.

Pracownik odpowiedzialny za obsługę rady prowadzi rejestry wydanych aktów prawnych, oddzielnie dla każdego rodzaju aktu.


§ 37.

Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane
obowiązującymi przepisami.


§ 38.

Akty prawne po zarejestrowaniu przekazywane są do wykonania właściwym pracownikom wraz z poleceniem Burmistrza, co do trybu i
sposobu ich wykonania.


VII. ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW


§ 39.

Burmistrz lub w razie jego nieobecności, sekretarz Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia, (jeżeli jest to święto lub dzień wolny od pracy - w następny dzień roboczy) w godzinach od 10.00 – 16.00.


§ 40.

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz do udzielania wyczerpujących wyjaśnień i przyjmowania skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu.


§ 41.

Sekretarz Gminy koordynuje i nadzoruje sprawność i terminowość załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli zgłaszających się do Urzędu.


§ 42.

Burmistrz ustala sposób rozpatrzenia otrzymanej skargi lub wniosku oraz dokonuje dekretacji.


§ 43.

Rozpatrzenie i załatwienie merytoryczne skarg lub wniosków należy do właściwego, ze względu na przedmiot skargi i wniosku, stanowiska pracy.


§ 44.

Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku pracownik przygotowuje pisemną odpowiedź z zachowaniem trybu i terminu określonego w odrębnych przepisach.


§ 45.

Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna zawierać wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do
wszystkich zawartych w skardze zarzutów lub propozycji przedstawionych we wniosku oraz zawiadomienie o podjętych rozstrzygnięciach i działaniach.


§ 46.

Odpowiedź na skargi i wnioski podpisuje Burmistrz.


§ 47.

Pracownik do spraw obsługi rady prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację dotyczącą badania skarg i wniosków oraz ich załatwiania.


§ 48.

Sekretarz Gminy omawia na naradach i szkoleniach nieprawidłowości w zakresie załatwiania spraw obywateli w ramach skarg i wniosków oraz podejmuje działania zapobiegające uchybieniom i niedociągnięciom z tym związanym.


VIII. ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


§ 49.

Kontrolę wewnętrzną przeprowadza się w zakresie:
1) realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych,
2) stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa materialnego przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli,
3) zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,
4) zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,
5) przestrzegania przepisów o opłacie skarbowej i w zakresie obiegu dokumentów finansowych,
6) przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
7) przestrzegania dyscypliny pracy,
8) załatwiania skarg i wniosków.


§ 50.

Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie
powierzonych zadań wykonują:
1) sekretarz Gminy,
2) skarbnik Gminy,
3) pracownik prowadzący sprawy obronne.


§ 51.

Przeprowadzone kontrole należy dokumentować poprzez umieszczenie adnotacji na odwrocie pierwszej strony kontrolowanych dokumentów.


§ 52.

Kontrolę wewnętrzną należy łączyć z instruktażem.


§ 53.

W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości kontrolujący przedstawia Burmistrzowi wyniki kontroli niezwłocznie po jej zakończeniu.


§ 54.

Koordynatorem działalności kontrolnej w Urzędzie jest sekretarz Gminy.


IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 55.

Pracownicy Urzędu są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania jego postanowień.


§ 56.

Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.