Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju gminy w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Studium jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej.

 

Studium, w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jest natomiast dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium.