UCHWAŁA NR X/100/16
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 26 stycznia 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się do realizacji „Strategię Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj