Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (inaczej: plan miejscowy, MPZP) to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Plan miejscowy jest dokumentem, który umożliwia otrzymanie pozytywnej decyzji i pozwolenia na budowę.

 

W skład każdego MPZP wchodzi część opisowa, z której dowiesz się o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami, na którym chcesz zbudować dom. Natomiast część graficzna obejmuje mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, tereny zielone, usługowe, drogi i inne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje o:

– przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne lub usługi),

– ulicach, drogach lokalnych i głównych,

– liniach zabudowy,

– granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej),

– zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

 

Jeśli na danym obszarze nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentem który go zastępuje są Warunki Zabudowy.

 

Każda osoba, nie tylko inwestor, ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz do otrzymania w urzędzie wypisów i wyrysów z planu.