ZARZĄDZENIE NR 27/07
BURMISTRZA MYSZYŃCA
z dnia 10 maja 2007 roku

 

zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 12/03 z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 23 skreśla się pkt 4

2) w § 8 skreśla się pkt 5

3) w § 11 dodaje się:

„4/ prowadzenie archiwum Urzędu,

5/ pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

   Burmistrz Myszyńca

 mgr inż. Bogdan Glinka