Daniel Walijewski
Telefon (+48 29) 7721 141
E - mail: sekretarz@myszyniec.pl

Do zakresu działania sekretarza Gminy należy:

1/ opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego i zakresów czynności,

2/ wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez organy Gminy roli organu prowadzącego szkoły,

3/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

4/ nadzorowanie terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych i załatwiania spraw obywateli,

5/ pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.