Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 5/24 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Myszyńcu Raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2023 rok, Burmistrz Myszyńca przedstawia (przedkłada) Raport o stanie Gminy Myszyniec za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszyniec za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu (wzór zgłoszenia oraz Raport o stanie gminy znajduje się w biurze obsługi Rady w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu oraz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcuhttp://myszyniec.nowoczesnagmina.pl).

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Myszyniec i debata nad raportem odbędzie się 26 czerwca  2024 r. (środa). W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2024 r. (wtorek), do godziny 15.30 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Myszyńcu
/-/ Mirosław Śniadach