Podstawa prawna: rozdział 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tj.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (w postępowaniu uproszczonym)”  przekazane telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Myszyńcu otrzyma zawiadomienie, niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

  1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 2 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.
  2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
  3. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających.
  4. Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest obowiązany do przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.