PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działań

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

 

1.

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności

Burmistrz Myszyńca

Zarządzenie Burmistrza Myszyńca

Grudzień 2020 r.

2.

Przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Koordynator

- Opracowanie planu działania, o którym mowa  w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca,

- Przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Myszyńca,

- Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu

Grudzień 2020 r.

 

3.

Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator + Zespół

Przeprowadzenie przeglądu obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno - komunikacyjnym

Styczeń 2021 r.

4.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Koordynator + Zespół

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektroniczne

Styczeń 2021 r.

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

- architektonicznym

- cyfrowym

- informacyjno - komunikacyjnym

Koordynator +

Informatyk

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – Koordynatora oraz Członków Zespołu

Realizacja w całym okresie działania koordynatora

 

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator + Zespół

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej  i informacyjno – komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy

Luty 2021 r

7.

Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator + Zespół

- Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu

- Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora

8.

Sporządzenie raportu

Koordynator + Zespół

Przekazanie przygotowanego raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Myszyńca i podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przesłanie do Wojewody Mazowieckiego

Do 31.03.2021

 

Myszyniec dn. 21.12.2020r.

 

Sporządziła:

Anna Ślubecka

Koordynator ds. dostępności

 

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk