ZARZĄDZENIE NR 177/20

Burmistrza Myszyńca

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.                z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuję Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej na terenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w następującym składzie:

1)       Anna Ślubecka – inspektor ds. kancelaryjno- technicznych – Koordynator ds. dostępności                                                 – (Przewodnicząca Zespołu)

2)       Dariusz Kobus – Informatyk – (Członek Zespołu)

3)       Daniel Walijewski – Sekretarz Gminy – (Członek Zespołu)

4)       Edyta Chmielewska – Drężek – Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – (Członek Zespołu)

§ 2.

 Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

1)       wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski                     w Myszyńcu,

2)       przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3)       monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)       sporządzanie raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

5)       przedstawienie Burmistrzowi Myszyńca bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

§ 3.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 4.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk