- Czy Pani Burmistrz miała możliwość przed podjęciem uchwały budżetowej zmiany tego budżetu?

Odnosząc się do pytania Pana radnego Jarosława Drężka informuję, iż miałam możliwość dokonania zmian w budżecie na 2019 r. W wyniku zmian dokonanych w budżecie na rok 2018 powstała nadwyżka, którą mogłam zaangażować w 2019 r.

Zmiany były przedstawione Radzie, która przyjęła budżet z poprawkami.

- W budżecie gminy dokładane było 880 tyś zł, jeśli Pani burmistrz mogłaby wyjaśnić, na co te środki zostały zwiększone i skąd one się wzięły?

 - Środki powstały po dokonaniu zmian w budżecie za 2018 rok – zwiększyła się tzw. nadwyżka z lat ubiegłych. Można je było zaangażować w budżecie na 2019 rok. Środki te zostały zaplanowane na przydział godzin dydaktycznych we wszystkich siedmiu szkołach prowadzonych przez Gminę Myszyniec, tak aby arkusze organizacji tych szkół były zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

  Burmistrz Myszyńca

          /-/ mgr Elżbieta Abramczyk