Myszyniec, 2019-02-05

IN.DR.7234.10.2019

 

Pan Bogdan Marian Ropiak

Radny Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie postępu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary, w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka, wyjaśniam:

W dniu 01 sierpnia 2016r. została zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie a Gminą Myszyniec  umowa użyczenia na nieruchomości gruntowe, będące w zarządzie GDDKiA, obejmujące działki w miejsc. Myszyniec Stary i Myszyniec w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chodników. Tak więc wspomniana umowa dotyczy nie tylko opracowania dokumentacji projektowej, lecz również wybudowania chodników przez Gminę Myszyniec. Na tej podstawie w dniu  04 lipca 2017r.  zawarto umowę z projektantem (Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DRO-KOM Paweł Zienkiewicz, Ostrołęka)  na opracowanie projektowe z pierwotnym terminem wykonania do 20 września 2017r., a następnie aneksem nr 1 wydłużono  termin jej wykonania do 31 grudnia 2017r. i aneksem nr 2 wydłużono termin wykonania do 31 grudnia 2018r.  Pomimo upływu tego terminu, dokumentacja nie została wykonana. Z wyjaśnień projektanta wynika, że samo uzgodnienie koncepcji  w GDDKiA  trwało bardzo długo, która jest punktem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej, stąd też dotrzymanie terminów, o których mowa wyżej było niemożliwe, z przyczyn od niego niezależnych.

Szanowny Panie Radny, pyta Pan czy został zawarty aneks w przypadku nie sporządzenia dokumentacji do 31 grudnia 2018r. Otóż nie został zawarty aneks wydłużający ten termin, ponieważ inwestycja ta nie została ujęta w projekcie budżetu na 2019r. przez mojego poprzednika. Mało tego, na sesji RM w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2019r.  nie kwestionował Pan braku tej inwestycji w budżecie na 2019r.

Z  tych też względów nie mogłam zawrzeć aneksu, a jedynie w dniu 31 grudnia 2018r.  zawarłam porozumienie z projektantem w sprawie rozwiązania tejże umowy.

Nie mniej jednak informuję Pana, że dla mnie budowa chodników przy drodze krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec Stary wraz z przebudową skrzyżowania na tzw. „Górkach” oraz budowa chodników w miejsc. Myszyniec jest sprawą priorytetową i dlatego też przygotowałam zmiany do budżetu na 2019r., wprowadzając m. in. tę inwestycję do realizacji. Zmiany  te na sesji RM w dniu 29 stycznia 2019r. zostały większością przyjęte przez Radę Miejską.

Na tej podstawie, w dniu 04 lutego 2019r. została zawarta „nowa” umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania do 30 lipca 2019r.

Nadmieniam również, że tej sprawie jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami GDDKi A i na bieżąco koordynuję postęp prac, a także prowadzę działania zmierzające do wydłużenia czasu realizacji zadania, który zgodnie z umową z 2016r.  upłynął 30 listopada 2018r.         

            Reasumując, nie mogę zadośćuczynić Pana prośbie o niezwłoczne przekazanie dokumentacji projektowej dla GDDKiA, gdyż na podstawie zawartej w 2016r. umowy użyczenia,  to Gmina zobowiązała się do wybudowania chodników, a nie GDDKiA.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczy