Uchwała Nr VIII/73/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z  póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

405,00 zł.

b/

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

567,00 zł.

c/

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

717,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych nie posiadających katalizatora spalin bądź reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio paliwo lub samochodów, których wiek przekroczył 10 lat o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

417,00 zł.

b/

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

584,00 zł.

c/

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

739,00 zł.

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Dwie osie

 

12

13

720,00

738,00

13

14

765,00

792,00

14

15

810,00

855,00

15

 

1.035,00

1.310,00

 

 

Trzy osie

 

12

17

810,00

900,00

17

19

990,00

1.080,00

19

21

1.080,00

1.170,00

21

23

1.170,00

1.260,00

23

25

1.260,00

1.650,00

25

 

1.350,00

1.650,00

 

 

Cztery osie i więcej

 

12

25

1.080,00

1.350,00

25

27

1.170,00

1.350,00

27

29

1.170,00

1.730,00

29

31

1.730,00

2.560,00

31

 

1.730,00

2.560,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 450,00 zł.

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą nie posiadających katalizatora spalin bądź reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio paliwo lub ciągników, których wiek przekroczył 10 lat o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 464,00 zł.

6. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jedne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Dwie osie

 

12

18

900,00

990,00

18

25

1.080,00

1.170,00

25

31

1.260,00

1.350,00

31

 

1.480,00

2.030,00

 

 

Trzy osie i więcej

 

12

40

1.530,00

1.800,00

40

 

1.890,00

2.660,00

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 270,00 zł.

8. Od przyczep i naczep, których wiek przekroczył 10 lat, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 278,00 zł.

9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Jedna oś

 

12

18

180,00

270,00

18

25

225,00

340,00

25

 

340,00

590,00

 

 

Dwie osie

 

12

28

315,00

360,00

28

33

640,00

890,00

33

38

890,00

1.350,00

38

 

1.200,00

1.780,00

 

 

Trzy osie i więcej

 

12

38

720,00

990,00

38

 

990,00

1.340,00

10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/

mniejszej niż 22 miejsc

360,00 zł.

b/

równej lub wyższej niż 22 miejsc

1.080,00 zł.

11. Od autobusów, nie posiadających katalizatora spalin, bądź reduktora dźwięków pracy silnika lub napędu gazowego, elektrycznego, na bio paliwo lub autobusów, których wiek przekroczył 10 lat, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/

mniej niż 22miejsc

371,00 zł.

b/

równej lub wyższej niż 22 miejsc

1.112,00 zł.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2012 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 234, poz. 7769).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj