Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Plac Wolności 60
tel./fax 29 7721398 

Kierownik: Julita Dawid
Główny księgowy: Sylwia Mróz

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Prawo  do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

1)   osobom     posiadającym     obywatelstwo     polskie,   mającym    miejsce     zamieszkania    i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z powodów społecznych wymienionych niżej:

1.    ubóstwa;

2.    sieroctwa;

3.    bezdomności;

4.    bezrobocia;

5.    niepełnosprawności;

6.    długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7.    przemocy w rodzinie;

8.    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9.    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10.    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11.    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

12.    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

13.    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

14.    alkoholizmu lub narkomanii;

15.    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

16.    klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1.    Świadczenia pieniężne:

    zasiłek stały,

    zasiłek okresowy,

    zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

    pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,

    zasiłek i pożyczka na kontynuowanie nauki,

    świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,

    wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

2.    Świadczenia niepieniężne:

    praca socjalna,

    składki na ubezpieczenie zdrowotne,

    składki na ubezpieczenie społeczne,

    pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

    sprawienie pogrzebu,

    poradnictwo specjalistyczne,

    interwencja kryzysowa,

    schronienie,

    posiłek,

    niezbędne ubranie,

    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

    specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

    mieszkanie chronione,

    pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

     pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych,

    bilet kredytowany.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

    przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

    pracy socjalnej, 

    prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

    analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

    rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

 

Główne cele pomocy społecznej:

    wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

    zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 

    zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

    zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

    integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 

    stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.