W skład Urzędu wchodzą dwa referaty i samodzielne stanowiska pracy, które do oznaczania akt stosują podane symbole literowe:

1. Sekretarz Gminy SG,

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC,

3. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ZUSC,

4. Referat Planowania i Finansów RF,

 • skarbnik Gminy – kierownik referatu FS,
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej FB,
 • stanowisko pracy ds. płac FU,
 • stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej FP,
 • stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat FW.

5. Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej IN,

 • kierownik referatu KI,
 • stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska GK,
 • stanowiska pracy ds. gospodarki przestrzennej GP,
 • stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym GM,
 • stanowisko ds. inwestycji w ochronie środowiska IOŚ,
 • stanowisko pracy ds. drogownictwa DR,
 • stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ZP.

6. stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi rady OR,

7. stanowisko pracy ds. kancelaryjno – technicznych KT,

8. stanowisko pracy ds. ewidencji ludności EW,

9. stanowisko pracy ds. dowodów osobistych  DO,

10. stanowisko pracy ds. obronnych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień OB,

11. stanowisko pracy ds. oświaty i realizacji projektów RP,

12. stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi ,

13. stanowisko pracy ds. obsługi przedsiębiorców i egzekucji należności pieniężnych EN,

14. stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej OI,

15. informatyk IF.