Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych -"Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec"

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XXIII/225/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 

 1. 1.        Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – zadanie:

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

Zakres zadania

 

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

 

 

12.000,00zł

luty 2018 r. - czerwiec 2018 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w miejscowości Olszyny dla grupy składającej się z min. 10 a max. 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec.

Sprawdzenie efektów prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie obserwacji dzieci i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz zaopatrzenie dzieci w  materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia zadania - zleceniodawca pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:

?  Zapłata należności z tytułu umów zawartych z nauczycielami,

?  Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć,

?  Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie organizowanych imprez dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych  np. wycieczki krajobrazowo i  kulturoznawcze,

?  Inne koszty ( określić jakie).

 1. 9.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2018 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.).
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 1530.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

V. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 31 stycznia 2018 r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

4.     Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec,
  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl(zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
  1. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
  2. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 30 czerwca 2014.
   w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
   i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań oraz
   w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16. Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.


 

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2018 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Myszyniec nie przekazała dla organizacji pozarządowych środków finansowych w drodze otwartego konkursu ofert. Na realizację zadań publicznych z  zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 101 500,00 zł. Dotacja przeznaczona była na zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Myszyniec.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Alina Drzewiecka – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,
e
-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.


Załączniki

Ogłoszenie o wynikach konkursu (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._1 Wzór oferty na realizację zadania publicznego (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2018-01-09 16:07:24
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2018-01-09 16:15:53
Ostatnia zmiana:2018-01-31 15:58:35
Ilość wyświetleń:380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij