Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

GMINA MYSZYNIEC

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2013 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

 

Myszyniec, marzec 2014r.

1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2013 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 29 listopada 2012  r. Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XX/150/12. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W listopadzie 2012 r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 r. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać  pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu  oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie organizowanego przez organizacje wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

 

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

            W 2013 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

            Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, pod adresem: www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

            W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powołał komisję konkursową. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

            W 2013 roku przeprowadzono siedem otwartych konkursów ofert, z których jeden konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Zorganizowanie warsztatów rzeźbiarskich dla mieszkańców z terenu Gminy Myszyniec, mających na celu nabycie umiejętności praktycznych wykonywania tradycyjnych rzeźb, a następnie wystawa i promocja wykonanych prac”.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane :

  • z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży (80godz.) oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie (112 godz.)

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

8.500 zł

01.03.2013r.- 15.07.2013r.

2.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy rocznik 2000 i młodsi (80godz.) a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godz.)

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

20.000 zł.

01.08.2013r. – 30.11.2013r.

 

            Realizacja 1 zadania obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny juniorów. Reprezentacja seniorów brała udział w rozgrywkach B-klasy seniorów.

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: LKS Zatory, GUKS Krasnosielc, Łęg Przedmiejski, WKS Mystkówiec, GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała, Huragan Lipniki, Orz Goworowo.  Bartnik Myszyniec pokonał WKS Mystkówiec 3:0 w meczu B-klasy ostrołęckiej. Przegrał natomiast 1:2 z Orzem Goworowo w meczu 14 kolejki ostrołęckiej B-klasy. Była to jednocześnie ostatnia kolejka w sezonie, a Bartnik mimo porażki zwyciężył w rozgrywkach i wywalczył awans do A-klasy.

            Realizacja 2 zadania obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny juniorów. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach A-klasy seniorów i Ligi Okręgowej  trampkarzy rocznik 2000 i młodsi.

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Pełta Karniewo, Orzyc Chorzele, Moja Ostrołęka, GKS Strzegowo, Wkra Adzin, Sokół Grudusk, Rzekunianka Rzekuń, GUKS Krasnosielc. Bartnik Myszyniec wygrał na wyjeździe z Orzyc Chorzele 2:0. Po rundzie jesiennej Bartnik Myszyniec zajmował ósme miejsce w tabeli, a jego bilans to pięć zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek.

  • z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

21.000 zł

01.02.2013r.- 30.06.2013r.

2.

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

11.000,00 zł

08.07.2013r.- 30.08.2013r.


W zajęciach organizowanych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec w okresie od 01.02.2013 r. do 30.06.2013 r. uczestniczyło 20 dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku komunalnym należącym do Gminy Myszyniec przy ul. Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się  po 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami. W sumie przeprowadzono 400 godz. zajęć. Chłopcy i dziewczynki zostali  zaopatrzeni w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”. Dzieci uczestniczące w zajęciach poszerzyły swoją wiedzę, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Słuchały krótkich tekstów literackich uwzględniających problematykę koleżeństwa, dobroci, sprawiedliwości, pracowitości i wytrwałości w działaniu. Uczyły się nowych piosenek i wierszyków zgodnie z realizowaną tematyką, nowych pląsów i tańców. Poznawały swoje najbliższe otoczenie, kształtowana była tożsamość regionalna. Doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć plastyczno-technicznych poprzez gniecenie papieru, lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie, malowanie i darcie papieru. Kształtowały również sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu i placu zabaw. Zorganizowano wycieczkę nad rzekę, podczas której dzieci powitały „Pierwszy dzień wiosny”. Dzieci były na wycieczce w Łomży, gdzie w Teatrze Lalek obejrzały spektakl pt. „Calineczka”, spotkały się również z aktorką, która poprowadziła z nimi zajęcia teatralne. W grupie odbyła się też uroczystość z okazji Święta Rodziny – 27 maja 2013 r. Podczas uroczystości uczestniczący w niej rodzice wysłuchali wierszy i piosenek oraz obejrzeli tańce w wykonaniu swoich pociech. W dniu 4 czerwca 2013 r wspólnie z samorządową grupą przedszkolną uczestniczyły w wycieczce do Jurowców – Parku Dinozaurów. Z okazji Dnia Dziecka odwiedziły RCKK w Myszyńcu, gdzie wzięły udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i uczestniczyły w rożnych grach i zabawach organizowanych przez RCKK.

W okresie od 08.07.2013 r. do 30.08.2013 r. uczestniczyło 25 dzieci (10 chł. i 15 dz.).  Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się  po 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami. W sumie przeprowadzono 390 godz. zajęć zgodnie z nową podstawą programową . Chłopcy i dziewczynki zostały  zaopatrzone w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

            Dzieci uczestniczące w zajęciach poszerzyły swoją wiedzę, wzbogaciły słownik, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki chętnie brali udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela oraz rówieśników, były aktywne, osiągnęły duży stopień samodzielności w zabawie i przy wykonywaniu zadań, potrafią skoncentrować się na wykonywanym zadaniu i doprowadzić pracę do końca. Podejmowane działania dydaktyczne wpłynęły w bardzo znaczący sposób na rozwój sfery poznawczej jak również na rozwój mowy i myślenia. Dzieci uczyły się swobody wypowiedzi, poznały wiele opowiadań, wierszy, teatrzyków. Uczyły się piosenek, tańców, zapoznały się z instrumentami perkusyjnymi. Doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie i malowanie. Kształtowały również sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze zapewniły dzieciom podniesienie dzieciom własnej samooceny i nabycie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. W miesiącu lipcu 2013 r. odbyła się wycieczka na basen oraz do Centrum Kultury Kurpiowskiej.

  • z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

Zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu podtrzymywanie, pielęgnowanie i rozwój tradycji kurpiowskich – zadanie: Prezentacje artystyczne w ramach XXXVI Miodobrania Kurpiowskiego.

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

5.000,00 zł

22.07.2013r. - 06.09.2013r.

2.

Zorganizowanie przedsięwzięcia mającego na celu promowanie imprezy patriotyczno-narodowej z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego – zadanie „A w zielonej w Myszynieckiej...” 150 rocznica zwycięskiej bitwy Kurpiów z wojskami carskimi – obchody rocznicy Powstania Styczniowego.

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

1.000,00 zł

24.10.2013r.- 08.11.2013r.


            W ramach zadania 
„Prezentacje artystyczne w ramach XXXVI Miodobrania Kurpiowskiego” przeprowadzono konkurs w czterech kategoriach:

1. Przegląd kapel kurpiowskich – kapele kurpiowskie w pełnym składzie (6 kapel)

2. Przegląd zespołów folklorystycznych – zespoły i grupy folklorystyczne ( 6 zespołów i 1 grupa)

3. Przegląd gawędziarzy kurpiowskich – 4 gawędziarzy

4. Korowód kurpiowskich furmanek z reprezentacjami zespołów i kapel kurpiowskich – 6 furmanek.

W konkursie przyznano 22 nagrody.

            W ramach zadania „A w zielonej w myszynieckiej...” 150 rocznica zwycięskiej bitwy Kurpiów z wojskami carskimi – obchody rocznicy Powstania Styczniowego zorganizowano imprezę upamiętniającą obchody 150-tej rocznicy bitwy powstańczej Kurpiów z wojskami carskimi. Podczas tej imprezy przedstawiono inscenizację bitwy, odbyła się część artystyczna, w trakcie której śpiewano pieśni i recytowano wiersze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej. W ramach zadania zakupiono bilboard  informacyjno-promocyjny.

           

Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku wyniosła 66.500,00 zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 4235,18 zł.

W 2013 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły z własnej inicjatywy 6 wniosków na realizacje zadań publicznych. Spośród sześciu wniosków jeden z nich na realizację zadania pt.: „Rzeźba ludowa sposobem aktywizacji młodzieży i szansą na dobry start w dorosłe życie” nie został rozpatrzony ponieważ w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została wyczerpana pula środków przeznaczonych na ten tryb .

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

Rozwój artystycznej twórczości ludowej mieszkańców kurpiowszczyzny poprzez organizację warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej i na skrzypcach

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

4.320,00 zł

18.02.2013r.- 23.04.2013r.

2.

„Warsztaty artystyczne z zakresu rzeźby ludowej dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia z terenu Gminy Myszyniec”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

4282,40 zł

16.04.2013r.- 15.07.2013r.

3.

„Lato na Kurpiach” - warsztaty z zakresu rzemiosła obrzędów, tradycji i zwyczajów Kurpiów

1

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp. Edwarda Samsela

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

3.600,00 zł.

01.06.2013r. - 28.08.2013r.

4.

Warsztaty pn. „Kurpiowskie Rękodzieło Ludowe” dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres 3 miesięcy

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

4756,59 zł.

01.06.2013r. - 28.08.2013r.

5.

„Kurpie moja mała ojczyzna”- organizowanie zajęć regionalnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

5515,00 zł.

21.11.2013r. - 31.12.2013r.

W ramach realizowanego zadania pt. „Rozwój artystycznej twórczości ludowej mieszkańców kurpiowszczyzny poprzez organizację warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej i na skrzypcach” przeszkolono 16 osób z zakresu gry na instrumentach ludowych. Przeprowadzono 54 godziny nauki gry na skrzypcach i 54 godziny nauki gry na harmonii pedałowej – łącznie 108 godzin.

W ramach realizowanego zadania pt.: „Warsztaty artystyczne z zakresu rzeźby ludowej dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia z terenu Gminy Myszyniec” grupa 16 osób z terenu Gminy Myszyniec poznawała techniki i metody tworzenia rzeź ludowych pod okiem twórcy ludowego. Przeprowadzono 102 godziny spotkań warsztatowych, na których powstało 40 rzeźb w tym płaskorzeźby i rzeźby przestrzenne typowe dla regionu Kurpii Zielonych.

W ramach realizowanego zadania pt. „Lato na Kurpiach” - warsztaty z zakresu rzemiosła obrzędów, tradycji i zwyczajów Kurpiów, w ciągu 20 dni przeprowadzono łącznie 100 godzin zajęć warsztatowych dla 30 osób. Przeprowadzono zajęcia z: lutnictwa, plecionkarstwa, krawiectwa stroju ludowego, haftu,  tkactwa, rzeźby, koronkarstwa,  potraw regionalnych, wycinankarstwa i bartnictwa Część przedmiotów wykonanych podczas warsztatów zgłoszono na konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”.

W ramach realizowanego zadania: Warsztaty pn. „Kurpiowskie Rękodzieło Ludowe” dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres 3 miesięcy zorganizowano 22 spotkania warsztatowe  z zakresu wykonywania kwiatów z bibuły i koronki szydełkowej. Warsztaty odbywały się przez okres 3 miesięcy 2 razy w tygodniu po 3 godz. łącznie 66 godzin. W każdym spotkaniu uczestniczyło 15 osób łącznie 30 osób.

W ramach realizowanego zadania: „Kurpie moja mała ojczyzna”- organizowanie zajęć regionalnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec” od 21.11.2013 r. do 31.12.2013 r. przeprowadzono 150 godzin zajęć związanych z edukacją regionalną. W zajęciach uczestniczyło 20-cioro dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Myszyniec. W ramach zadania wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały niezbędne do zajęć. Podczas tych zajęć dzieci zyskały wiedzę o własnym miejscu zamieszkania, tradycjach rodzinnych, zwyczajach i obrzędach regionalnych co przyczyniło się do rozbudzenia w nich szacunku do Kurpiowszczyzny. Zorganizowana była wycieczka do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej gdzie dzieci zwiedziły muzeum, w którym zgromadzone są przedmioty pochodzące z Kurpii Zielonych. Odbywały się spotkania z twórcami ludowymi podczas których dzieci słuchały pieśni kurpiowskich, poznawały instrumenty ludowe i uczyły się tańców kurpiowskich. Po zapoznaniu się z kultura ludową dzieci własnoręcznie wykonały wiele prac z uwzględnieniem motywów ludowych.

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku wyniosła 22.473,99 zł.

            Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2013 r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.   

2.2. Współpraca pozafinansowa.

            Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

Zamieszczono roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy Myszyniec.

            Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego, umożliwiono bezpłatne korzystanie z boiska do gier zespołowych oraz pomieszczeń komunalnych należących do Gminy Myszyniec.

 

PODSUMOWANIE

            Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse” oraz sponsorów.  Prężnie również rozwija się współpraca Związku  Stowarzyszeń„ Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

            Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2013 wynosiła 112.800,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 84.738,81 zł.

 

 

Opracowała:

Alina Drzewiecka


Załączniki

Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy w 2013 roku (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2014-04-10 12:11:53
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2014-04-10 12:23:19
Ostatnia zmiana:2014-04-10 12:24:16
Ilość wyświetleń:680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij