Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

DECYZJA 2/13 o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”

Myszyniec dnia 04.09.2013 r.

IN.GP.6220.5.2013

 

DECYZJA 2/13
o środowiskowych uwarunkowaniach  


       Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.213 r.  Gminy Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”,  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce – Opinia z dnia 22.07.2013 r. znak: PPISZNS.712/45/2013 oraz Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26.07.2013 r. Nr WOOŚ-II.4240.1028.2013.MŚ.


 s t w i e r d z a m

- brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”, na terenie działek ozn. nr ewid. 1138, 1134, 73/10, 75/4, 75/7, 73/17, 71/11, 71/8, 71/5, 73/19, 75/21, 72/7, 72/23, 74/6, 76/9, 78/11, 75/8, 77/2, 79/11, 920/1, 366/3, 79/12, 79/9, 78/16, 80/2, 82/3, 84/3, 85/5, 86/19, 79/10, 1180, 78/9, 78/12 w m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.07.2013 r. Gmina Myszyniec z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymienionego na wstępie.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy ooś.

Burmistrz Myszyńca zawiadomieniem znak IN.GP.6220.5.2013 z dnia 12.07.2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania  w sprawie, obwieszczeniem z dnia 12.07.2013 r. została podana również do publicznej wiadomości informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w BIP Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakładce obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3, jeżeli liczba stron  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z kartą informacyjna przedsięwzięcia zawartą we wniosku, zostało ono wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), jako mogące potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś może być wymagane.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1, ust. 3 oraz mając na uwadze art. 156 ustawy ooś – Burmistrz Myszyńca pismem znak: IN.GP.6220.5.2013 z dnia 12.07.2013 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie i pismem znak IN.GP.6220.5.2013.LK z dnia 12.07.2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce – o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce wydał opinię znak: PPIS/ZNS.712/45/2013 z dnia 22.07.2013 r., o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”,

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-II.4240.1028.2013.MŚ z dnia 26.07.2013 r. wyraził opinię, ze dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust.2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ooś  Burmistrz Myszyńca wydał postanowienie nr 2/11 znak: IN.GP.6220.5.2013 z dnia 27.08.2013 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji. Na podstawie uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, zebranego materiału oraz opinii w/w organów uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzono również, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Treść niniejszej decyzji przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedze własną organu.

Po przeanalizowaniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając stanowiska organów uzgadniających, Burmistrz Myszyńca stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, argumentując się uwarunkowaniami zawartymi w art. 63 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1, ust 2 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy ooś oraz uwzględniając stanowiska organów uzgadniających, Burmistrz Myszyńca stwierdziła brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1)   Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)   skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulic: Lipowej, Akacjowej, modrzewiowej, Dębowej i Most kopański wraz z kanalizacja deszczową.

      przedmiotem opracowania jest budowa ulic w msc. Myszyniec.

            -           ul. Lipowa (droga gminna) na długości 340mb,

            -           ul. Akacjowa (droga gminna) na długości 470mb,

            -           ul. Modrzewiowa (droga gminna) na długości 496mb,

            -           ul. Dębowa (droga gminna) na długości 275mb,

            -           ul. Most Kopański (droga powiatowa) na długości 275mb.

 

Inwestycja będzie prowadzona na działkach oznaczonych nr ew.:

1138, 1134, 73/10, 75/4, 75/7, 73/17, 71/11, 71/8, 71/5, 73/19, 75/21, 72/7, 72/23, 74/6, 76/9, 78/11, 75/8, 77/2, 79/11, 920/1, 366/3, 79/12, 79/9, 78/16, 80/2, 82/3, 84/3, 85/5, 86/19, 79/10, 1180, 78/9, 78/12 w miejscowości Myszyniec, gm. Myszyniec.

      Teren, na których realizowana będzie inwestycja to przede wszystkim pasy drogowe. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Przedsięwzięcie obejmuje:

  • dla dróg gminnych:

- budowę jezdni szer. 6,00m,

- budowę obustronnych chodników przykrawężnikowych szer. 2,00m,

- budowę zjazdów indywidualnych szer. 4,00m,

- zagospodarowanie zielenią,

  • dla drogi powiatowej:

- remont części chodników polegający na wymianie konstrukcji nawierzchni,

- remont części jezdni polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej,

- remont części zjazdów polegający na wymianie konstrukcji nawierzchni,

- urządzenie terenów zieleni,

- budowa kanalizacji deszczowej polegająca na uzupełnieniu wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego w miejscowych zastoiskach wody,      

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

  • jezdnia

- warstwa ścieralna z AC11 asfalt D50/70, grub. 4cm,

- warstwa wiążąca z AC16 asfalt D50/70, grub. 4cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20cm,   uzyskanego z przekruszenia skały litej.

  • chodniki

- betonowa kostka brukowa, grub. 6cm - kolor,

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- warstwa kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 10cm,

  • zjazdy

- betonowa kostka brukowa, grub. 8cm - kolor,

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm, uzyskanego z przekruszenia skały litej.

Zastosowano krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na ławach z bet. cem. B-15, oraz obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5cm.

Zakłada się budowę kolektorów deszczowych o średnicy fi. 250mm, 315mm, 400mm długości 1250mb wraz z przykanalikami fi. 200mm, wpustami ulicznymi wyposażonymi w osadniki gł. 0,95m, studniami fi. 1200mm z płytami ciężkimi i pierścieniami odciążającymi oraz niezbędnymi urządzeniami służącymi do odwodnienia pasów drogowych. Kolektory deszczowe zostaną wpięte do  istniejących studni kanalizacji deszczowej poddanych modyfikacji na skrzyżowaniach ulic: Akacjowej i Świerkowej; Akacjowej i Modrzewiowej; Dębowej i Świerkowej.

b)   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują inne przedsięwzięcia, które kumulowałyby wzajemnie oddziaływanie.

c)    wykorzystywania zasobów naturalnych:

Zapotrzebowanie na wodę 1,2m3/dobę – czyszczenie nawierzchni, zagęszczanie kruszywa, utrzymanie darni trawiastej, czyszczenie środków transportu, płyn do technologicznej pracy maszyn i urządzeń.

Surowce budowlane:

Beton asfaltowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) = 890m3.

Kruszywo łamane do podbudowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) =2859m3.

Kruszywo naturalne do podbudowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) = 743m3

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

      -  paliwa  - 120 l/dobę,

      - elektryczną  - 10   kW,

      - cieplną  - nie występuje kW/MW,

      - gazową  - nie występuje  m3/h.


d)      
emisji i występowania innych uciążliwości,

W trakcie prowadzenia robót powstaną  określone poniżej odpady:

Załącznik Nr 2 do Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) lista B pkt 23

 

Odpad

Kod

Sposób zagospodarowania odpadów

Humus

170504

Miejsce wskazane przez Inwestora              z przeznaczeniem        na rekultywację

Ziemia

170504

Miejsce wskazane przez Inwestora              z przeznaczeniem        na rekultywację

Gruz asfaltowy

170181

Miejsce wskazane przez Inwestora              z przeznaczeniem        na recykling

Gruz betonowy

170101

Miejsce wskazane przez Inwestora              z przeznaczeniem        na recykling

Krzaki

030301

Miejsce wskazane przez Inwestora             

 

 

Spaliny z silników maszyn i urządzeń odprowadzane będą poprzez katalizatory bezpośrednio do otoczenia w ilości:

- tlenek węgla - 11,1 mg/s,

- tlenki azotu - 211,02 mg/s,

- PM - 13,7 mg/s.

Hałas technologiczny od pracy maszyn i urządzeń będzie tymczasowy i zanikający wraz z przemieszczaniem się robót i kształtował się będzie na poziomie od 80 do 140 dB.

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:

            w skład zaplecza budowy wchodzić będą:

-          pomieszczenie kierownika budowy,

-          pomieszczenie socjalne dla pracowników,

-          pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

-          barak magazynowy.

 

Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna, woda oraz kanalizacja sanitarna na czas trwania budowy.

Ilość ścieków bytowych przewiduje się 1,6m3/dobę.

Odpady bytowe stałe będą segregowane i odbierane z placu budowy przez firmę obsługującą wywóz nieczystości z gminy na zlecenie Wykonawcy.

Ilość odpadów stałych przewiduje się na 120l – pojemnik raz na dwa tygodnie.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych  – brak

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

      Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

-     85 l/s, pow. zlewni 2,50 ha,

 

      Przewiduje się występowanie następujących odpadów z orientacyjnymi ich wielkościami:

- ziemia/grunty nieprzydatne – 5300,00m3

- gruz – 240m3

- drewno – 2,00m3

 

Przedsięwzięcie będzie wymagało pracy ludzi, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, które niezbędne są dla technologicznej realizacji są to min. np.: koparki, spycharki, samochody samowyładowcze, rozkładarki masy bitumicznej, walce, dźwigi itp.

Przedsięwzięcie, nie będzie wiązało się ze znacznym ponad lokalnym zasięgiem, długotrwałym nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

e)    ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

- planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii;

2)   Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)   obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)   obszary wybrzeży:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)    obszary górskie lub leśne:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi w w sąsiedztwie obszarów leśnych,

d)   obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

- planowane przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

- w rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest występujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w odległości około 14 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 200 – Doliny Omulowi i Płodownicy PLB 140005 i w odległości około 12 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – „Puszcza Piska” PLB 280008, dla których obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

f)    obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

- z przedłożonej dokumentacji nie wynika, żeby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)   obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego pobliżu nie występują obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)   gęstość zaludnienia:

- gęstość zaludnienia gminy miejsko - wiejskiej Myszyniec wynosi 46 os/km2 (dane GUS z 2012 r.)

i)     obszary przyległe do jezior:

- w rejonie inwestycji nie występują jeziora,

j)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

- w rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

3)   Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)   zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

- zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji,

b)   trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

- ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jeje lokalizacji, nie wystąpi trans graniczne oddziaływanie w żadnym komponencie środowiska, a rodzaje i ilości wprowadzonych do środowiska substancji mają charakter lokalny,

c)    wielkości i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

- ze względu na charakter oraz rozmiar inwestycji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan środowiska akustycznego otoczenia, wzmożone oddziaływanie będzie tylko na etapie realizacji inwestycji. Ponadto, biorąc pod uwagę ruch pojazdów związanych z transportem oraz maszyn budowlanych na etapie realizacji inwestycji, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza. 

d)   prawdopodobieństwa oddziaływania:

- informacje zawarte w dokumentach potwierdzają nieznaczne oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

e)    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

- okres oddziaływania inwestycji będzie związany z czasem jej realizacji. Ze względu na skalę i charakter przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować nieodwracalnych zmian w środowisku. 

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec” – Uchwała nr VIII/60/03 Rady Gminy Myszyniec z dnia 03 lipca 2003 roku, obszar na którym położona jest planowana inwestycja, określony jest w polityce przestrzennej jako: „Komunikacja – ulice zbiorcze”.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, rodzaj terenu znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz po zapoznaniu się z opiniami organów wymienionych w art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś uznano, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzonej analizie materiałów oraz mając na uwadze powyższe uwarunkowania postanowiono orzec jak w sentencji.

 

 Pouczenie

  1.  Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:

1)      decyzji, o których mowa w art. 72ust. 1 ustawy ooś, polegających na:

a)      ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonania działalności objętej decyzją,

b)      zmianie danych wnioskodawcy,

2)      decyzji, o których mowa w ust.  1 pkt. 4 i 5 ustawy ooś. polegających także na:

a)      zmniejszeniu powierzchni, w granicach w której ma być prowadzona działalność,

b)      przeniesieniu decyzji na inny podmiot (art. 72 ust. 2 ustawy ooś).

  1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy ooś).

Termin powyższy może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13, (art. 86 ustawy ooś).
  2. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 ustawy ooś).

 

Od niniejszej decyzji słuzy stronom prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

 

Załączniki:

nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia,

Załączniki

Załącznik Nr 1 Charakterystyka budowy ulic (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-09-04 15:50:24
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-09-04 15:52:17
Ostatnia zmiana:2013-09-04 15:53:25
Ilość wyświetleń:823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij