Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Myszyniec, dnia 08.07.2013 r.

IN.GP.6220.1.2013                                                                        


 OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 08.07.2013 r. zostało wydane postanowienie nr 1/2013, znak sprawy: IN.GP.6220.1.2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów(PSZO), na części działki ozn. nr ewid. 806/3 o powierzchni 0,25 ha zlokalizowanej przy ul. Targowej w Myszyńcu”,

w związku z wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2013 r. Firmy Handlowo – Usługowej Władysław Chorążewicz, z siedzibą w Myszyńcu przy ul. Kolejowej nr 48 A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych oraz strony niniejszego postępowania o  uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z  pełną treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym m.innymi:

- opinią sanitarną z dnia 13 czerwca 2013 r., znak: PPIS/ZNS.712/34/2013, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,

- postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013 r., znak: WOOŚ-II.4240.700.2013.IA, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60 – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu 8:00 - 16:00 od  poniedziałku do piątku. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w  terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego  zawiadomienia – obwieszczenia.

       Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, oraz  na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Od ww. postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

B U R M I S T R Z

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-10 14:41:44
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-10 14:44:13
Ostatnia zmiana:2013-07-10 14:44:13
Ilość wyświetleń:655

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij