Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarskiej

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości

z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarskiej

  • 1.      INFORMACJE OGÓLNE

1.1.   Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec ogłasza pisemny przetarg ograniczony na prowadzenie przychodni lekarskiej, w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 1, w Myszyńcu,  na okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2.   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem:

„Przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarskiej”

1.3.   Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym, takie jak:

-     imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

-     datę sporządzenia oferty,

-     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-     oferowaną cenę i zakres usług,

1.4.   Do formularza ofertowego należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 600zł (słownie złotych: sześćset złotych 00/100),

-     wadium należy wpłacić  najpóźniej do dnia 23.07.2013r. na rachunek bankowy prowadzony w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, nr 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060,

-     wadium zostanie zwrócone oferentom po rozstrzygnięciu przetargu,

-     wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Myszyniec w przypadku wycofania się oferenta od podpisania umowy dzierżawy.

1.5.   Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

1.6.   Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

  • 2.      OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której wchodzą lokale użytkowe o łącznej powierzchni 290,00m2, znajdujące się na parterze budynku oraz działka gruntu o pow. 1700m2, z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarskiej.

2.2.   Kryterium wyboru oferenta jest zakres prowadzonej działalności medycznej oraz kwota miesięcznej stawki czynszu. Cenę wywoławczą za dzierżawę nieruchomości ustala się w wysokości 3 000,00 zł netto, miesięcznie.

Do zaoferowanej stawki czynszu zostaną zastosowane poniższe zniżki:

-        prowadzenie rehabilitacji minus 30%,

-        prowadzenie przychodni w zakresie lekarza rodzinnego minus 30%

-        prowadzenie przychodni w zakresie lekarzy specjalistów minus 10% za każdego lekarza (nie więcej niż 30%).

Zniżki dotyczą wyłącznie usług medycznych prowadzonych w ramach kontraktu z NFZ.

2.3.   Oprócz czynszu dzierżawca będzie ponosił opłaty za zużycie energii, gazu, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków oraz wywóz śmieci. Umowy na w/w media dzierżawca zawrze z ich dostawcami. Dzierżawca będzie ponosił koszty ogrzewania całego obiektu. Kosztami ogrzewania pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku dzierżawca będzie obciążał ich użytkownika. Koszty zostaną obliczone na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w stosunku do zajmowanej powierzchni.

2.4.   Oferent zobowiązany jest do prowadzenia usług medycznych na dzierżawionej nieruchomości oraz udostępnienia dojścia do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku, w dni powszednie od godz. 800 do godz. 1800.

  • 3.      SKŁADANIE OFERT

3.1.   Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w terminie do 26.07.2013 r. do godz. 1200.

3.2.   Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

3.3.   Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  • 4.      OTWARCIE OFERT

4.1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2013 r. o godz. 1300, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

4.2.   Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4.3.   Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną następujące informacje:

-        dane oferentów,

-        informacje o cenie ofert i zakresie prowadzonej działalności medycznej.

  • 5.      PRZYCZYNY ODRZUCENIA OFERT

Oferta będzie podlegała odrzuceniu jeżeli:

-          będzie niezgodna z ogłoszeniem o przetargu albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1,

-          nie będzie odpowiadała warunkom przetargu,

-          nie będzie zawierać danych wymienionych w pkt 1.4 lub dane te będą niekompletne,

-          do oferty nie zostanie dołączony dowód, o których mowa w pkt 1.5.1 lub wadium zostanie wpłacone po terminie,

-          będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej treści.

  • 6.       PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty, która zdobędzie największą ilość punktów. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób:

-        30 pkt za prowadzenie rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ,

-        30 pkt za prowadzenie przychodni w zakresie lekarza rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ,

-        10 pkt za jednego lekarza specjalistę w ramach kontraktu z NFZ, do 2 lekarzy, każdy następny 1 pkt,

-        1 pkt za każde zaoferowane 100zł netto powyżej ceny wywoławczej.

Za usługi prowadzone poza kontraktem z NFZ, punkty nie będą naliczane.

  • 7.      POZOSTAŁE INFORMSACJE O PRZETARGU

7.1.   Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują pisemne zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu.

7.2.   Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

7.3.   Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pok. nr 1, w godzinach 800 - 1600; tel. 29 7721 012; e-mail: gmk@myszyniec.pl.

7.4.   Niniejsze ogłoszenie oraz wszelkie dodatkowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pod adresem www.myszyniec.pl.

Załączniki

Wzór formularza ofertowego i wzór umowy dzierżawy (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-06-20 12:49:46
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-06-20 12:50:05
Ostatnia zmiana:2013-07-11 15:13:06
Ilość wyświetleń:925

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij