Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec"

Myszyniec, dnia 28.02.2013 r.

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”

 

 

1.     INFORMACJE OGÓLNE:

 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy świadczenia przez Gminę Myszyniec usługi dostępu do Internetu bezpłatnie lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r.). Usługa będzie świadczona bezpłatnie lub po cenie niższej niż rynkowa zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia
7 maja 2010 r. przez JST – Gminę Myszyniec - na rzecz użytkowników końcowych dlatego, że na terenie Gminy Myszyniec nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Działalność będzie prowadzona proporcjonalnie do potrzeb i w sposób niedyskryminujący tj. będzie odpowiednia do zidentyfikowanych lokalnych potrzeb i do braku możliwości zaspokojenia ich przez rynek, a także uwzględni zróżnicowanie odbiorców w zakresie świadczonych usług. Założenia są zgodne z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. i są zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion dostępnymi na: http://www.wwpe.gov.pl/.

 

2.     TREŚĆ OGŁOSZENIA:

 

Na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), zwanej dalej: „Ustawą z dnia 7 maja 2010 r.”, Gmina Myszyniec ogłasza rozpoczęcie konsultacji publicznych w ramach projektu „„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

3.     MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA:

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Ogłaszającego:

Gmina Myszyniec

07-430 Myszyniec
pl. Wolności 60 

 

oraz na stronie internetowej:

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec  (BIP) oraz wysłana do operatorów telekomunikacyjnych.

 

4.     TERMIN ZGŁASZANIA UWAG:

 

Uwagi można przesyłać w terminie 7 dni od dnia następującego po dacie publikacji niniejszego ogłoszenia.

 

5.     MIEJSCE i FORMA ZGŁASZANIA UWAG:

 

Uwagi można przesyłać:

 

a)     pocztą elektroniczną na adres: admin@myszyniec.pl

listownie na adres:

Gmina Myszyniec

07-430 Myszyniec
pl. Wolności 60 

 

 

6.     PODSUMOWANIE:

 

Podejmowana działalność będzie prowadzona w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Działalność będzie prowadzona w celu dostarczenia usług do osób wykluczonych cyfrowo, w tym w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”. Usługa będzie świadczona przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; oznacza to, że operator sieci nie może odmawiać połączenia sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi publicznymi i komercyjnymi oraz dostępu do wybudowanej infrastruktury, jeśli jest to możliwe. Zastrzega się możliwość odmowy dostępu do posiadanej infrastruktury w przypadku negatywnego zaopiniowania takiej możliwości przez Instytucję Wdrażającą  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion jaką jest: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa.

 

7.     INFORMACJE DODATKOWE:

 

Cel główny projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” to: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez techniczne zapewnienie dostępu do Internetu
o przepustowości nie mniejszej niż 144 Kbit/s dla co najmniej 125 Beneficjentów Ostatecznych,
i jednostek podległych Gminie - szkół publicznych, publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, publicznej instytucji kultury, świetlic, przekazanie i modernizacja komputerów oraz szkolenie i kampania informacyjna. Osiągnięcie celu głównego projektu ma umożliwić efektywne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z przyczyn materialnych, infrastrukturalnych i kompetencyjnych zgodnie z wytycznymi PO IG 8.3 einclusion w okresie realizacji i trwałości projektu na terenie Gminy Myszyniec.

Efekty realizacji projektu: co najmniej 125 Beneficjentów Ostatecznych wytypowanych przez MOPS/GOPS oraz „otwartych” jednostek podległych Wnioskodawcy wytypowanych przez Urząd Gminy Myszyniec uzyska dostęp do Internetu i usług online. Każdy z uprawnionych BO dostanie zestaw komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu i będzie przeszkolony. Efekty projektu umożliwią przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zgodnie z POIG 8.3.

Internet będzie dostarczany na obszarze tzw. „białych plam” wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w wykazie miejscowości do dofinansowania:

 

Gmina

Miejscowość

Czy możliwa inwestycja w ramach Działania 8.4.

Penetracja - dane od operatorów

Penetracja po zatwierdzeniu projektu 8.4 POIG  (*W przypadku I naboru 2012 są to projekty w trakcie oceny)

Suma wskaźników

Myszyniec

Krysiaki

tak

0

0

0

Myszyniec

Wydmusy

tak

6,21

0

6,21

Myszyniec

Zalesie

tak

19,7

0

19,7

Myszyniec

Olszyny

tak

0

0

0

Myszyniec

Wykrot

tak

13,51

0

13,51

Myszyniec

Wolkowe

tak

1,81

0

1,81

Myszyniec

Białusny Lasek wieś

tak

0

0

0

Myszyniec

Gadomskie

tak

0

0

0

Myszyniec

Świdwiborek

tak

0

0

0

Myszyniec

Pełty

tak

0

0

0

Myszyniec

Drężek

tak

0

0

0

Myszyniec

Zdunek

tak

0

0

0

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-02-28 15:31:57
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-02-28 15:34:36
Ostatnia zmiana:2013-02-28 15:34:36
Ilość wyświetleń:1108