Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

INORMACJA nr 1

W związku z błędem w treści ogłoszenia w punkcie 4 ust. 2 zmienia się treść następująco: "2) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (przewidywane zatrudnienie od 25 stycznia 2017 r.)"

W związku z powyższym ulega zmianie określony w punkcie 7. termin składania oferty, na dzień 19 stycznia 2017 r. godz.15.00


------------------------------------------------

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja podatkowa, prawo podatkowe lub podyplomowe w tym zakresie,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość przepisów prawa w zakresie:

 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o podatku od towarów i usług,
 • ustawy o rachunkowości,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur,
 • ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym;

2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów finansowo-księgowych, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

    1) opracowywanie i przygotowywanie wniosków o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT;

    2) przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie objętym wykonywanych zadań;

    3) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu);

    4) odliczanie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi;

    5) stosowanie zwolnień przewidzianych w przepisach;

    6) odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT);

    7) terminowe sporządzanie, składanie deklaracji VAT i ich korekt oraz rozliczanie należnego podatku;

    8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczeń VAT;

    9) sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT;

    10) prowadzenie scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupów;

    11) uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

    12) archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

    13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika.

4. WARUNKI PRACY:

    1) umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę

    2) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (przewidywane zatrudnienie od 25 stycznia 2017 r.);

    3) wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy;

    4) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą;

    5) miejsce pracy – Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec;

    6) budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2016 roku był wyższy niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

    1) podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

    2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

    3) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

    4) uwiarygodnione kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

    5) kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

    6) oświadczenie o niekaralności,

    7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.)”,

    9) w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT – nie otwierać do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 15.00” :

 • - osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub
 • - pocztą elektroniczną na adres: urzad@myszyniec.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub
 • - pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.6), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Myszyniec, dnia 5 stycznia 2017 r.


Załączniki

Kwestionariusz osobowy (14.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2017-01-05 14:57:58
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2017-01-05 14:58:59
Ostatnia zmiana:2017-01-09 10:10:06
Ilość wyświetleń:4390

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij