Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE - ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe,

7)      posiadanie prawa jazdy kat. B,

8)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

a)      ustawy Prawo ochrony środowiska,

b)      ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

c)      ustawy Prawo budowlane,

d)      ustawy Prawo zamówień publicznych,

e)      ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,

f)       ustawy o samorządzie gminnym.

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub inżyniera środowiska,

2)      doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

3)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

4)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

5)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,

6)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,

7)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)        prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, ochrony roślin, ochrony gruntów rolnych i leśnych (w tym sporządzanie decyzji na wycinkę drzew);

2)        prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania targowiska gminnego;

3)        prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych;

4)        prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

5)        współpraca ze służbami weterynaryjnymi oraz kołami łowieckimi;

6)        składanie rocznych wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska wraz ewentualnym wniesieniem opłaty dot. budynku Urzędu Miejskiego;

7)        opracowywanie i aktualizacja dokumentów, w tym sprawozdań, z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

8)        prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec na lata 2014-2032, w tym prowadzenie bazy azbestowej;

9)        prowadzenie ewidencji posesji posiadających spisane umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej lub wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków;

10)    sporządzanie wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ekologii, ochrony gruntów, wód i powietrza oraz rozliczanie dotowanych inwestycji;

11)    sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku;

12)    uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

13)    archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

14)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

4.      WARUNKI  PRACY:

1)        wymiar czasu pracy – pełen etat (przewidywane zatrudnienie od 1 września 2016 r.)

2)        podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,

3)        obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dziennie,

4)        budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

5.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2016 roku był wyższy niż 6%.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:

1)        podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)        podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)        uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)        uwiarygodnione kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

5)        uwiarygodniona kopia prawa jazdy kat. B,

6)        kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

7)        oświadczenie o niekaralności,

8)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.)”,

10)    w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


7.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – nie otwierać do dnia 22 lipca 2016 r. do godz. 15.00”

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub

- pocztą elektroniczną na adres: urzad@myszyniec.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub

- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

8.      DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.7), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 4 dni od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 Myszyniec, dnia 7 lipca 2016 r.    

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Bogdan Glinka

 

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2016-07-07 15:38:50
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2016-07-07 15:40:37
Ostatnia zmiana:2016-07-07 15:41:05
Ilość wyświetleń:289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij