Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiot zamówienia: "Remont dachu na budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym 105", w ramach inwestycji "Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną"

                                                                                                                          Myszyniec, 28.03.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Przedmiot zamówienia: "Remont dachu na budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym 105", w ramach inwestycji "Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną" o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 30 000 €.

Zamawiający:

Gmina Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel/fax  29 77-21-141

http//www.myszyniec.pl

http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

    1. Przedmiotem zamówienia jest "Remont dachu na budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych  w Myszyńcu Starym 105" w ramach inwestycji "Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa w części dotyczącej remontu dachu, stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę Nr 630/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

3. Przedmiotowe zapytanie stanowi realizaję tylko części zakresu robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej.

II. Informacje dodatkowe:

 

     1. Zamawiający zaleca aby przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ofertowego  dokonano wizji lokalnej obiektu.

     2. Informuje się, że na dachu budynku posadowiony jest maszt kratownicowy aluminiowy z odciągami. W przypadku konieczności demontażu przerwa w dostawie usług telekomunikacyjnych nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych.

     3. W ramach otrzymanego dofinanowania ze środków RPO zostały wykonane na budynku rynny i obróbki blacharskie. W celu zapewnienia ciągłości zadania rynny i obróbki blacharskie  powinny pozostać w stanie nienaurszonym. 

 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w załączonym projekcie umowy.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

I.1  spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

I.2.1     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

        Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

 

I.2.2     sytuacji ekonomicznej i finansowej:

 

            Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 

I.2.3     zdolności technicznej i zawodowej:

 

      Minimalny poziom zdolności:

I.2.3.1  Wykonawca, który wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej:

 

 a)  1 robotę budowlaną, której przedmiotem był remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 40 000 zł. brutto.

 

IV. Kryterium oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Kryterium oceny jest cena oferty. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana  w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

 

1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów, w oparciu o ustaloną niżej punktację:

punktacja: 0 – 100,

gdzie: 100% = 100 pkt.

 

2) Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

- Kryterium: Cenawaga 100%

  Za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto (z podatkiem VAT).

 

3) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

 

4) Zastosowane własne wzory do obliczania punktowego:

Punkty za kryterium: Cena  (C) – waga 100%, zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

C = (najniższa oferowana cena : cena oferty badanej) x 100 x 100% = ilość punktów.

 

5) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

6) Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów – w oparciu o ustalone wyżej kryterium – zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

7) Jeżeli nie można wybrać oferty i poza cenowego kryterium oceny ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

 

V.    Termin składania ofert

Do 9 kwietnia 2019 roku do godz. 10:00

 

VI.    Miejsce i termin otwarcia ofert

 1. Miejsce składania ofert:  Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec sala nr 7  (I piętro).

 2. Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2019 roku, godz. 10:15.

 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce Gmina: Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro.

VII.     Sposób przygotowania i składania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

4.  Ofertę można składać pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 7 – sekretariat (I  piętro), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na: remont dachu na budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym 105"w ramach inwestycji "Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną".

Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:

a.   zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do strony …. .,

b.   datą,

c.   czytelnym podpisem osoby upoważnionej,

d.   pieczęcią firmową.

Oferty składane w wersji elektronicznej powinny zawierać zeskanowane dokumenty opatrzone opisem jak wyżej. W przypadku wybrania oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wersji papierowej oferty wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem (tożsamej z przesłanej drogą elektroniczną) w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty.

 

5. Oferta musi zawierać:

 1) Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę (wg załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

 2) Wykaz robót budowlanych  (forma dokumentu – oryginał) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).

 4) Referencje dotyczące robót budowlanych.

 

6.    W przypadku wątpliwości co do treści oferty i załączonych dokumentów lub w przypadku ich braku Zamawiający zastrzega możliwość zażądania dodatkowych wyjaśnień bądź złożenia dodatkowych lub brakujących dokumentów chyba, że ze złożonych oferty i dokumentów będzie wynikać, iż Wykonawca nie spełnia postawionych warunków udziału w postępowaniu lub oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, bądź zajdzie potrzeba unieważnienia postępowania.

7.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i zadania z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).

8.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert bez jej otwierania.

9.    Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert,  w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:

 a)  opisu przedmiotu zamówienia,

 b)  warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,

 c)  kryterium oceny ofert

10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

     2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu      określonych w zapytaniu ofertowym lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

VIII. Termin realizacji umowy

 

Termin wykonania : 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IX. Rozliczenie przedmiotu umowy z Wykonawcą:  określa projekt umowy.

 

 

X. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem – istotne postanowienia umowy załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym. Możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

XI.      Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1.   Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza (nie przewiduje możliwości) składania ofert częściowych.

2.   Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.   Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

5.   Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązania oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

6.   W przypadku braku regulacji w niniejszym zapytaniu co do zasad postepowania, pomocniczo zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych.

7.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na  każdym jego etapie.

9.    Gwarancja i rękojmia - 60 miesięcy.

 

 

XII.     Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

       Edyta Chmielewska-Drężek - Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 16:00, nr tel: (29) 77 21  141 wew. 30.

 

XIII. Forma komunikacji

 1.  Komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@myszyniec.pl  lub faksem na numer telefonu: 29 772 11 41 wew. 10.

 

XIV. Uwagi

 

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOS1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

     Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:

     * administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Myszyniec, 07-430   Myszyniec, Plac Wolności 60, tel. 29 77 21 141;

     * inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Myszyniec jest Pan dr Bartosz Mendyk,  kontakt: iod@drmendyk.pl,  tel. 507 054 139;

     *  Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Remont dachu budynku Gminnej Administracji Publicznej w Myszyńcu Starym 105 " prowadzonym w trybie " zapytania ofertowego ";

     * odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze późn. zm.) dalej "ustawa Pzp";

     * Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku ( Dz.U. z 2011 roku, Nr. 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archwiów zakładowych;

     * obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustwowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

     * w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

     * posiada Pani/Pan/Państwo:

          - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     - na podstawie art. 16 RODO prowo  dostępu do sprostowania Pani/Pana danych  osobowych **;

         - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

         - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna    Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

      * nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:

          - w związku z art 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych   osobowych;

          - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

          - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XV.   Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt  umowy

       3. Wykaz robót budowlanych

       4. Dokumentacja projektowa wraz z STWiOR

       5. Przedmiar robót.

 

B U R M I S T R Z

 

 /-/ mgr Elżbieta Abramczyk

 

 

Załączniki

Informacja o wynikach zapytania (327.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (345.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - Zał nr 1 (5.3kB) Zapisz dokument  
Projekt umowy - Zał n r 2 (29.2kB) Zapisz dokument  
Wykaz wykonanych robót - Zał. nr 3 (3.8kB) Zapisz dokument  
Dokumentacja projektowa - Zał nr 4 (60.7MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - Zał nr 5 (999.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2019-03-29 13:02:24
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2019-03-29 13:06:41
Ostatnia zmiana:2019-04-25 13:15:47
Ilość wyświetleń:403

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij