Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi

GMINA MYSZYNIEC


Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2015 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

 

 

    Myszyniec, kwiecień 2016 r.

 

1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2015 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/10/14 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W listopadzie 2014 r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 r. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać  pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu  oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje pożytku publicznego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z wyłączeniem szkolnictwa wyższego, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

 

 

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

W 2015 roku współpraca organów samorządu gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

 

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

            Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, pod adresem: www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

            W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powołał komisję konkursową. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

            W 2015 roku przeprowadzono dziesięć  otwartych konkursów ofert.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane, to :

  • z zakresu kultury fizycznej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży (80 godzin) oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godzin)”

1

 

ALDO „BARTNIK” w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

21.000 zł.

04.02.2015 r-31.07.2015 r.

2.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży (80 godzin) oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie ( 112 godzin)”.

1

 

ALDO „BARTNIK” w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

21.000 zł.

03.08.2015 r-30.11.2015 r.

 

            Realizacja 1 zadania zrealizowanego w okresie 04.02.2015 r. do 31.07.2015 r. Zajęcia z juniorami odbywały się 2 razy w tygodniu po 90 minut oraz z seniorami 3 razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia prowadził w ramach pracy społecznej wykwalifikowany trener, w całym okresie daje to 80 godzin. Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Moja Ostrołęka, GKS Strzegowo, Sokołów Grudusk, Rzekunianka Rzekuń, GUKS Krasnosielec, Gryf Kownaty Żędowe, PAF Płońsk.

            Realizacja 2 zadania zrealizowanego od 03.0.8.2015 r. do 30.11.2015 r.. zajęcia z juniorami odbywały się 2 razy w tygodniu po 90 minut oraz z seniorami 3 razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia prowadził w ramach pracy społecznej wykwalifikowany trener, w całym okresie daje to 80 godzin dla juniorów i 112 godzin dla seniorów. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach A-klasy seniorów i Ligi Okręgowej  trampkarzy .

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: GKS Strzegowo, Rzekunianka Rzekuń, GUKS Krasnosielec , Gryf Kownaty Żędowe.

  • z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Edukacja najmłodszych-zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Myszyniec

1

Stowarzyszenie ,,Młodzi dla Myszyńca”

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

43.000zł

18.02.2015 r.-31.08.2015 r.

 

2.

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Myszyniec Stary dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

1

Związek Stowarzyszeń ,,Kurpsie Razem”

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

7.600 zł

01.09.2015 r.-31.12.2015 r.

 

 

3

„Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wydmusy dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

 

1

Związek Stowarzyszeń ,,Kurpsie Razem”

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

7.600 zł

01.09.2015 r.-31.12.2015 r.

 

 

4

,,Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

1

Związek Stowarzyszeń ,,Kurpsie Razem”

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

7.600 zł

01.09.2015 r.-31.12.2015 r.

 

 

5

,,Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

1

Stowarzyszenie ,,Młodzi dla Myszyńca”, Plac Wolności 60,

07-430 Myszyniec

19.000 zł

01.09.2015 r.-31.12.2015 r.

 

6

,,Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec

1

Związek Stowarzyszeń ,,Kurpsie Razem”, Plac wolności 60,

5.700 zł

01.10.2015 r.-31.12.2015 r.

 

7.

,,Zajęcia edukacyjne w miejscowości Zalesie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

Nie wpłynęła żadna oferta

 

8.

,,Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wolkowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”

Nie wpłynęła żadna oferta

 

W zadaniu nr 1 realizowanym w okresie od 18.02.2015 r. do 31.08.2015 r. uczestniczyło 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku komunalnym należącym do Gminy Myszyniec przy ul. Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu, w którym mieści się Samorządowe Przedszkole. Zajęcia odbywały się w godzinach ustalonych z rodzicami. Zostało przeprowadzonych 900 godzin zajęć edukacyjnych realizowanych zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Chłopcy i dziewczynki zostali  zaopatrzeni w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

Praca dydaktyczno-wychowawcza nakierowana była na realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”. Jednym z głównych celów pracy w grupie była adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych, zwłaszcza, że większość dzieci przyszła do przedszkola po raz pierwszy. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzone były zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci. Dzieci uczyły się współdziałania, wyrabiane było poczucie współodpowiedzialności, uczyły się oceniać zachowanie swoje i innych. Szczególny nacisk położony był na przestrzeganie ustalonych norm i zasad dotyczących czasu pracy, zabawy, bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków. Doskonalona była samoobsługa, podnoszenia sprawność ruchowa i manualna. Dzieci wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, wierszy i wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole). Uczyły się swobody wypowiedzi, poznały wiele opowiadań, wierszy, obejrzały kilka inscenizacji, teatrzyków. Poznały piosenki, pląsy, tańce oraz rozpoznawały instrumenty muzyczne. Doskonaliły sprawność manualną w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez gniecenie i darcie papieru, lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie, malowanie. Rodzice bardzo dobrze oceniają pracę z wychowankami. Zadowoleni są ze sposobu przekazywania informacji o nabywaniu nowych umiejętności przez dzieci i radzenia sobie w opanowaniu swoich emocji. Dzieci nieśmiałe i mające problemy w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem poczyniły postępy i zaczęły bardzo dobrze funkcjonować w grupie i w pracy z innymi dziećmi.

W zadaniu nr 2 realizowanym w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w miejscowości Myszyniec Stary uczestniczyło 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec. Przeprowadzono 20 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw w organizacji pracy punktu przedszkolnego. Łącznie zostało przeprowadzonych 300 godzin zajęć. Przeprowadzona 16 godzin zajęć specjalistycznych,  w tym 8 godzin zajęć logopedycznych i 8 godzin zajęć psychologicznych. Zajęcia specjalistyczne zostały zrealizowane w miesiącach: październik i grudzień 2015 r., przy czym w każdym z w/w miesięcy zostało wypracowanych po 4 godziny zajęć logopedycznych i psychologicznych.

W zadaniu nr 3 realizowanym w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w miejscowości Wydmusy uczestniczyło 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przeprowadzano 20 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw w organizacji pracy punktu przedszkolnego. Łącznie zostało przepracowanych 300 godzin zajęć. Przeprowadzono 16 godzin zajęć specjalistycznych, w tym 8 godzin zajęć logopedycznych i 8 godzin zajęć psychologicznych. Zajęcia specjalistyczne, w tym 8 godzin zajęć logopedycznych i 8 godzin zajęć psychologicznych. Zajęcia specjalistyczne zostały zrealizowane w miesiącach: październik i grudzień 2015 r., przy czym w każdym z w/w miesięcy zostało wypracowanych po 4 godziny zajęć logopedycznych i psychologicznych.

W zadaniu nr 4 realizowanym w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w miejscowości Wykrot uczestniczyło 16 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przeprowadzono 20 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw w organizacji pracy punktu przedszkolnego. Łącznie zostało przepracowanych 304 godziny zajęć. Przeprowadzono 16 godzin zajęć specjalistycznych, w tym 8 godzin zajęć logopedycznych i 8 godzin zajęć psychologicznych. Zajęcia specjalistyczne zostały zrealizowane w miesiącach: październik i grudzień 2015 r., przy czym w każdym z w/w miesięcy zostało wypracowanych po 4 godziny zajęć logopedycznych i psychologicznych.

W zadaniu nr 5 realizowanym w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w miejscowości Myszyniec. W zajęciach uczestniczyło około 20-oro dzieci. Zostało przeprowadzonych 400 godzin zajęć realizowanych zgodnie z nowa podstawą programową wychowania przedszkolnego. Poprzez systematyczny udział w zajęciach, dzieci coraz lepiej są przygotowane do przyszłych wyzwań edukacyjnych. Dziecko zna otoczenie, w którym przebywa i potrafi się w nim właściwe zachować, umie zgodnie bawić się wspólnymi zabawkami. Swobodnie wypowiada się w czasie zabaw i zajęć, różnicuje pojęcia oraz posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Potrafi opisywać obrazek z wyliczeniem poszczególnych elementów, dostrzegać szczegóły i różnice. Dzieci potrafią układać obrazek z części odpowiednie do wieku, dobierać obrazki w pary, rozpoznają i nazywają kolory. Dzieci znają nazwy dni tygodnia, posługują się określeniami dotyczącymi kierunków i przestrzeni, określają liczebność zbioru. Dzieci zostały zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

W zadaniu nr 6 realizowanym w okresie 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. w miejscowości Olszyny uczestniczyło 11 dzieci. Przeprowadzono 20 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw w organizacji pracy punktu przedszkolnego. Łącznie zostało przepracowanych 232 godziny zajęć. Przeprowadzono 8 godzin zajęć specjalistycznych, w tym 4 godziny zajęć logopedycznych i 4 godziny zajęć psychologicznych.

            Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku wyniosła 132 500,00 zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 4 991,78 zł. Dotacje zostały niewykorzystane przez stowarzyszenie ALDO „Bartnik” w Myszyńcu.

W 2015 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły oferty na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadania, które zostały zrealizowane, to :

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Umiem Pływać” Nauka pływania  w gminie Myszyniec

1

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Irysowa 13

07-410 Ostrołęka

 

7 800,00 zł

09.02.2015 r.-09.05.2015 r.

2.

„Umiem Pływać” Nauka pływania  II w gminie Myszyniec

1

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Irysowa 13

07-410 Ostrołęka

7 800,00 zł

28.04.2015 r.-24.07.2015 r.

3.

,,XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca , Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

4 500,00 zł

 

22.06.2015 r.-11.09.2015 r.

4.

,,Promocja kultury kurpiowskiej poprzez zakup i uszycie 10 kompletów regionalnych strojów kurpiowskich”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca , Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

8 364,00

18.05.2015 r.-20.07.2015 r.

5.

„Tradycje i zwyczaje na Kurpiach-Warsztaty”

1

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej        im. Bp E. Samsela,

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

2 000,00 zł

01.07.2015r.-15.09.2015 r.

6.

„Umiem Pływać” Nauka pływania  w gminie Myszyniec

1

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce, z siedzibą w Ostrołęce, ul. Irysowa 13, 07-410 Ostrołęka

 

7 800,00 zł

05.11.2015 r.-21.12.2015 r.

 

W zadaniu nr 1 realizowanym w okresie od 09.02.2015 r. do 09.05.2015 r. wzięło udział 9 grup z klas III szkół podstawowych z Miasta  i gminy Myszyniec. W zajęciach wzięło udział 97 uczennic i uczniów, którzy poprawili swoje umiejętności pływackie. Wszyscy zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli oraz urządzeń rekreacyjnych. Może także stwierdzić, że nastąpił u wszystkich uczennic i uczniów biorących udział w projekcie wzrost świadomości bezpiecznego zachowania się w wodzie.

W zadaniu nr 2 realizowanym w okresie od 28.04.2015 r. do 24.07.2015 r. wzięło udział 9 grup z klas II szkół podstawowych z Miasta i gminy Myszyniec. W zajęciach wzięło udział 91 uczennic i uczniów, którzy nabywali podstawowe umiejętności pływackie bądź poprawili umiejętności nabyte wcześniej. Otrzymali oni pamiątkowe certyfikaty za ukończenie szkolenia z zakresu nauki pływania, bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Stwierdzono wzrost świadomości bezpiecznego zachowania się w wodzie u wszystkich biorących udział w projekcie.

W zadaniu nr 3 realizowanym w okresie od 22.06.2015 r. do 11.09.2015 r. ok. 20 osób bezpośrednio zostało zaangażowanych w realizacje zadania, napisano 1 scenariusz imprezy, przygotowano i wystawiono 1 widowisko obrzędowe, napisano 1 regulamin imprezy, powołano jedna 3 osobową komisje konkursowa, nagrodzono 51 prac w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”, przyznano 16 nagród w konkursie „Prezentacje Artystyczne” , zaangażowano 19 osób w prace polegające na przygotowaniu wynajętych obiektów, zorganizowano 1 imprezę XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie, które miało charakter 2 dniowej imprezy i odbyło się 29 i 30 sierpnia 2015 r.

W zadaniu nr 4 realizowanym w okresie od 18.05.2015 r. do 20.07.2015 r. skompletowano 5 damskich strojów kurpiowskich i 5 męskich strojów kurpiowskich. Dzięki skompletowaniu strojów damskich i męskich oraz dzięki udostępnianiu tych strojów lokalnej ludności kultura kurpiowska jest promowana. Dzięki bezpłatnemu udostępnianiu elementów regionalnego stroju kurpiowskiego mieszkańcy gminy mogą promować kurpiowszczyznę nie tylko podczas lokalnych imprez czy świąt, ale także mogą promować region kurpiowskie w innych miejscach kraju i Europy.

W zadaniu nr 5 realizowanym w okresie od 01.07.2015 r. do 15.09.2015 r. można było zorganizować osiem spotkań. Były to cztery spotkania w miesiącu lipcu i cztery spotkania w miesiącu sierpniu 2015 r. Zajęcia odbywały się w soboty. Brało w nich udział od 20 osób. Zajęcia łącznie z przygotowaniem sali, ubraniem się w stroje a potem sprzątnięciem po zajęciach, łącznie trwały ponad 5 godzin. Dojazdy na zajęcia warsztatowe były bez refundacji. Wykonane prace rozdaliśmy promocyjnie zwiedzającym muzeum.

W zadaniu nr 6 realizowanych w okresie 05.11.2015 r. do 21.12.2015 r. objęto projektem 12 grup nauką pływania z klas II szkół podstawowych z Miasta i gminy Myszyniec. W zajęciach, które obejmowały 20 godzin nauki pływania, wzięło udział 115 uczennic i uczniów, którzy poprawili swoje umiejętności pływackie. Wszyscy zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli oraz urządzeń rekreacyjnych. Możemy także stwierdzić, że nastąpił u wszystkich uczennic i uczniów biorących udział w projekcie wzrost świadomości bezpiecznego zachowania się w wodzie.

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku wyniosła 38 264,00 zł.

            Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2015 r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.   


2.2. Współpraca pozafinansowa.

            Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

Zamieszczono roczny program współpracy gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu gminy Myszyniec.

            Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego, umożliwiono bezpłatne korzystanie z boiska do gier zespołowych oraz pomieszczeń komunalnych należących do Gminy Myszyniec.

 

PODSUMOWANIE

            Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz sponsorów.  Prężnie również rozwija się współpraca Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

            Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2015 wynosiła 197 000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 165 772,21 zł.


 

Opracowała:

Dorota Biedka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2016-04-26 10:07:09
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2016-04-26 10:11:24
Ostatnia zmiana:2016-04-26 10:11:29
Ilość wyświetleń:434

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij