Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

GMINA MYSZYNIEC


Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2014 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2014 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 28 listopada 2013  r. Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XXVII/234/13. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W listopadzie 2013 r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 r. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać  pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu  oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje pożytku publicznego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z wyłączeniem szkolnictwa wyższego, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

 

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

W 2014 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

    Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, pod adresem: www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

    W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powołał komisję konkursową. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

    W 2014 roku przeprowadzono pięć otwartych konkursów ofert.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane, to :

- z zakresu kultury fizycznej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy  (80godz.) a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godz.)

 

1

 

ALDO „BARTNIK” w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

22.000 zł.

18.02.2014r.- 30.06.2014r.

2.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej   dla dzieci i młodzieży  oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80godz.) a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godz.)

1

 

ALDO „BARTNIK” w Myszyńcu

Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

21.000 zł.

01.08.2014r. – 30.11.2014r.

 

            Realizacja 1 zadania obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny juniorów. Reprezentacja seniorów brała udział w rozgrywkach A-klasy seniorów.

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Świt Baranowo, GKS Pokrzywnica, Wkra Andzin, KS Gryf Kownaty Żędowe, Jutrzenka Unieck, Sokół Grudusk, Rzekunianka Rzekuń, KS Pniewo, Pełta Karniewo, GKS Strzegowo, Orzeł Sypniewo,  KS Wąsewo, Orzyc Chorzele. Bartnik Myszyniec w meczach A-klasy  pokonał takie drużyny jak: GKS Pokrzywnica 3:0; Wkra Andzin 3:1; KS Gryf Kownaty Żędowe 1:0; Sokół Grudusk 4:2; pokonał też lidera rozgrywek Pełtę Karniewo 2:1; remisem zakończyły się spotkania z  Orłem Sypniewo, KS Pniewo i Jutrzenką Unieck.

            Realizacja 2 zadania obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny juniorów. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach A-klasy seniorów i Ligi Okręgowej  trampkarzy .

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Świt Baranowo, GUKS Krasnosielc, Żak Szreńsk, Sokół Grudusk, GKS Strzegowo, KS Pniewo, Kryształ Glinojeck, KS Gryf Kownaty Żędowe, PAF Płońsk, Gladiator Słoszewo, Jutrzenka Unieck, Orzeł Sypniewo, KS Wąsewo. Bartnik Myszyniec w meczach A-klasy pokonał takie drużyny jak: GUKS Krasnosielc 3:0; Sokół Grudusk 1:0; KS Pniewo 4:1; KS Gryf Kownaty Żędowe 3:0; Jutrzenka Unieck 2:0; Orzeł Sypniewo 3:2; remisem zakończyli spotkanie z  GKS Strzegowo, Kryształ Glinojeck i  Gladiator Słoszewo.

  z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

8.000 zł

27.01.2014r.- 14.03.2014r.

2.

„Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

1

Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

30.000 zł

07.05.2014r.- 29.08.2014r.

3

„Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec”

 

1

Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

16.000 zł.

09.10.2014r- 31.12.2014r.


W zadaniu nr 1 realizowanym w okresie od 27.01.2014r. do 14.03.2014r. uczestniczyło 20 dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku komunalnym należącym do Gminy Myszyniec przy ul. Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu, w którym mieści się Samorządowe Przedszkole. Zajęcia odbywały się w godzinach ustalonych z rodzicami. Zostało przeprowadzonych 175 godzin zajęć edukacyjnych realizowanych zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Chłopcy i dziewczynki zostali  zaopatrzeni w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

Praca dydaktyczno-wychowawcza nakierowana była na realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.  Podczas zajęć dzieci wykonały laurki i prezenty dla babć i dziadków oraz nauczyły się piosenek i wierszyków, które zaprezentowały podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wzięły również udział w zabawie karnawałowej. Poznawały swoje najbliższe otoczenie i zasady bezpieczeństwa podczas różnych zabaw zimowych. Kształtowana była w nich tożsamość regionalna. Dowiedziały się jak należy ubierać się stosowanie do pogody i jak dbać o swoje zdrowie. Podczas wycieczek po okolicy dzieci obserwowały otaczającą przyrodę i zachodzące w niej zmiany. Doskonaliły sprawność manualną w czasie zajęć plastyczno–technicznych poprzez wycinanie, lepienie z plasteliny, rysowanie i malowanie. Kształtowały sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych i zabaw na świeżym powietrzu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci są lepiej przygotowane do dalszych wyzwań edukacyjnych, stały się bardziej samodzielne i komunikatywne. 

W zadaniu nr 2 realizowanym w okresie od 07.05.2014 r. do 29.08.2014 r. uczestniczyło 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec. Zajęcia odbywały się w budynku komunalnym należącym do Gminy Myszyniec przy ul. Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu, w którym mieści się Samorządowe Przedszkole. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami. W sumie odbyło się 630 godz. zajęć prowadzonych zgodnie z nową podstawą programową. Chłopcy i dziewczynki zostały  zaopatrzeni w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

Podczas zajęć dzieci klasyfikowały różne zbiory na podstawie wybranej cechy, uczyły się rozpoznawać podstawowe figury geometryczne. Poznawały nazwy dni tygodnia, uczyły się posługiwać określeniami dotyczącymi kierunków i przestrzeni, a także określać liczebność zbioru. Na zajęciach dzieci uczyły się nowych pląsów, wierszy i piosenek, rozpoznawania pojazdów. Wiedzą, że należy bawić się w bezpiecznym miejscu i zawsze pod opieką dorosłych. Mogły swobodnie wyrażać swoje spostrzeżenia i przeżycia w różnorodnych pracach plastyczno – konstrukcyjnych, uczyły się poprawnie trzymać przybory do pisania i bezpiecznie posługiwać się nożyczkami. Rysowały kredkami, malowały farbami i lepiły z plasteliny. Podczas zajęć dzieci były przyzwyczajane do zachowania porządku, ostrożności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kształtowały sprawność ruchową podczas zajęć  gimnastycznych i zabaw na świeżym powietrzu.

Dzieci przygotowały upominki dla swoich mam, które wręczyły im w dniu ich święta. Przedszkolaki obdarowane zostały prezentami z okazji Dnia Dziecka. Wspólnie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego były na wycieczce.

W zadaniu nr 3 realizowanym w okresie od 09.10.2014 r. do 31.12.2014 r. uczestniczyło 19-oro dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec.  Zajęcia odbywały się w budynku komunalnym należącym do Gminy Myszyniec przy ul. Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu, w którym mieści się Samorządowe Przedszkole. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami. W sumie odbyło się 285 godz. zajęć prowadzonych zgodnie z nową podstawą programową. Chłopcy i dziewczynki zostały  zaopatrzeni w  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

Zajęcia i zabawy mające na celu zintegrowanie dzieci prowadzone były w miłej i przyjaznej atmosferze. Szczególny nacisk położony był na przestrzeganie ustalonych norm i zasad obowiązujących podczas zabaw , zajęć w czasie spożywania posiłków, bezpieczeństwa, doskonalenia samoobsługi, ćwiczenia sprawności manualnej oraz ruchowej. Dzieci wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek i wierszy, wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie. Poznały tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe na Kurpiach, śpiewały kolędy. Doskonaliły sprawność manualną w czasie zajęć plastyczno–technicznych poprzez wycinanie, lepienie z plasteliny, rysowanie i malowanie. Kształtowały sprawność ruchową podczas zajęć  gimnastycznych i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci uczyły się jak segregować śmieci. Przedszkolacy uczestniczyli w zabawie andrzejkowej połączonej z różnymi zabawami. W grudniu odwiedził je Mikołaj wręczając wszystkim dzieciom prezenty. Obejrzały też przedstawienie pt. „Kozucha Kłamczucha” połączone z zajęciami teatralnymi. 9 grudnia brały udział w show przygotowanym przez artystów krakowskich pt. „Mikołaj” zorganizowanym przez RCKK w Myszyńcu. Uczestniczyły również w konkursie plastycznym organizowanym przez SKOK w Myszyńcu pod hasłem: „Jaki prezent chciałbym otrzymać od św. Mikołaja”. Wszystkie dzieci wykonały prace i otrzymały od firmy upominki. Przed Świętami Bożego Narodzenia uczestniczyły w warsztatach z twórczynią ludową zorganizowanych przez RCKK w Myszyńcu, podczas których wykonywały kurpiowskie ozdoby na choinkę. Uczestniczyły również w zabawie choinkowej.

            Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku wyniosła 97.000,00 zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 9162,73 zł.

W 2014 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły oferty na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 Zadania, które zostały zrealizowane, to :

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Umiem Pływać” Nauka pływania klas III w gminie Myszyniec

1

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Irysowa 13

07-410 Ostrołęka

 

6.500,00 zł

12.05.2014r.- 31.07.2014r.

2.

„Sport, muzyka, taniec to nasze zawołanie”

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Ostrołęce

ul. Kościuszki 21

07-410 Ostrołęka

2.358,00 zł

16.07.2014r.- 25.07.2014r.

3.

„XXXVII Miodobranie Kurpiowskie”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

Plac Wolności 58

07-430 Myszyniec

4.000,00 zł.

22.08.2014r. - 25.09.2014r.

4.

„Umiem Pływać” Nauka pływania klas III w gminie Myszyniec

1

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Irysowa 13

07-410 Ostrołęka

7.800,00 zł.

24.09.2014r. - 15.12.2014r.

 

W ramach realizowanego zadania pt. „Umiem Pływać” Nauka pływania klas III w gminie Myszyniec, w okresie od 12.05.2014r. do 31.07.2014r. 92 uczniów i uczennic z klas III z gminy Myszyniec zostało objęte nauką pływania. Dzieci pływały w 8 kilkunastoosobowych grupach, z każdą z nich przeprowadzono 20 godzin nauki  pływania na basenie krytym w Czarni. W każdej grupie omówiono zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i korzystania z pływalni i kąpielisk wodnych. W poszczególnych grupach przeprowadzono również pokazy i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec odbył się egzamin sprawdzający zdobyte umiejętności a uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

W ramach zadania 2 pt. „Sport, muzyka, taniec to nasze zawołanie” realizowanego w okresie od  16 do 25.07.2014r. 20 wychowanków ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego z Myszyńca wzięło udział w zorganizowanym 3 dniowym biwaku w miejscowości Krzyże. Wykwalifikowana kadra zorganizowała dzieciom zawody sportowe, zabawy w wodzie z elementami nauki pływania pod opieką pielęgniarki. Odbyły się turnieje piłki siatkowej i nożnej. Ponadto przeprowadzone zostały biegi na 60m i 100m. Dodatkowo zorganizowano dzieciom tor przeszkód, przeciąganie liny. Odbyły się też wycieczki rowerowe do Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu oraz do Rucianego-Nidy, gdzie dzieci płynęły statkiem po jeziorze Bełdany. Dzieci brały również udział w zajęciach tanecznych, podczas których został przygotowany układ taneczny do wybranej muzyki. Zwycięzcy zawodów sportowych zostali uhonorowani medalami i dyplomami, ponadto każde dziecko biorące udział w przedsięwzięciu otrzymało drobny słodki upominek.

W ramach zadania nr 3 pt. „XXXVII Miodobranie Kurpiowskie” odbyła się impreza cykliczna, w której wzięło udział około 40 tysięcy ludzi z kraju i z zagranicy. W ramach tej imprezy odbył się konkurs „Prezentacje Artystyczne” w 4 kategoriach: Przegląd kapel kurpiowskich – kapele kurpiowskie w pełnym składzie, do którego zgłosiło się 4 kapele; Przegląd zespołów folklorystycznych – zgłosiło się 6 zespołów; Przegląd gawędziarzy kurpiowskich – zgłosiło się 3 gawędziarzy; Korowód furmanek z prezentacjami zespołów i kapel kurpiowskich, w którym wzięło udział 7 furmanek. Odbył się również konkurs twórczości ludowej pt. „Rękodzieło wsi kurpiowskiej”, w którym wzięło udział 62 twórców ludowych z terenu Myszynieckiej Puszczy Zielonej. W konkursie przyznano 62 nagrody pieniężne. Około 20 osób zostało zaangażowanych w realizację zadania. Napisano scenariusz  i regulamin imprezy oraz konkursów. Powołano komisję konkursową, która oceniła prace i przyznała nagrody. Zorganizowano Miodobranie Kurpiowskie, które miało charakter dwudniowej imprezy i odbyło się 30 i 31 sierpnia 2014r.

 W ramach 4 zadania pt. „Umiem Pływać” Nauka pływania klas III w gminie Myszyniec, w okresie od 24.09.2014r do 15.12.2014r. 107 uczniów i uczennic z klas III z terenu gminy Myszyniec zostało objętych nauką pływania. W każdej z 10 grup podczas 20 godzin zajęć na basenie w Czarni omówiono zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i korzystania z pływalni i kąpielisk otwartych. Uczestnicy zadania oprócz umiejętności pływania nabyli umiejętności korzystania z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na basenie oraz jak udzielać pomocy w wodzie koleżankom i kolegom.

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku wyniosła 20.658,00 zł.

    Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2014 r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.   

2.2. Współpraca pozafinansowa.

    Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

Zamieszczono roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy Myszyniec.

    Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego, umożliwiono bezpłatne korzystanie z boiska do gier zespołowych oraz pomieszczeń komunalnych należących do Gminy Myszyniec.

 

PODSUMOWANIE

    Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz sponsorów.  Prężnie również rozwija się współpraca Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

    Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2014 wynosiła 150.000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 108.495,27 zł.

 

 

Opracowała:

Alina Drzewiecka

Załączniki

Sprawozdanie_roczne_za_2014_rok (729.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-04-15 10:15:12
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-04-15 10:19:49
Ostatnia zmiana:2015-04-15 10:20:09
Ilość wyświetleń:586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij