Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
Nr IN.GP.6620.5.2014
Myszyniec, dnia 04.09.2014 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
 
o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 04.09.2014 r. zostało wydane postanowienie nr 7/2014, znak akt: IN.GP.6220.5.2014 o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „dobudowie pola liniowego 110 kV kierunek Łyse w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Myszyniec oraz montażu przęsła zerowego linii 110 kV kierunek Łyse na terenie działek ozn. nr ewid.: 749/4 i 749/8 obręb geodezyjny Myszyniec”.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z pełna treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami, materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym między innymi:
opinią sanitarną z dnia 10.07.2014 r., znak: ZNS.471.25.2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
postanowieniem z dnia 22.07.2014 r. znak: WOOŚ-II.4240.856.2014UW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku w godzinach pracy Urzędu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie: w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej tut. Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Myszyniec oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. 
Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia. 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Sporządził: Zdzisław Bachmura tel. 2977 21 141 w. 16, e-mail: gp2@myszyniec.pl 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2014-09-04 15:21:48
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2014-09-04 15:22:30
Ostatnia zmiana:2014-09-04 15:39:53
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij