Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec

UCHWAŁA NR VIII/72/15
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od l m2 powierzchni
.......................................................................................................................................... 0,55 zł,
b) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepiów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni .......................................................................................................................................... 0,52 zł,
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni ............................................................. 3,44 zł,
d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr – od 1m2 powierzchni................................................................................. 0,08 zł,
e) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasnie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2 powierzchni................................................................................ 0,08 zł,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej .............................................................. 0,39 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej....................................................................................................................... 12,18 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej
.......................................................................................................................................... 4,20 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej.......................................................................................................................... 2,82zł,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej ........................................................................................................................................... 2,95zł,
3) Od wartości budowli -określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
a) służących do rozprowadzania wody oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków ........................................................................................................................................... 1,0 %,
b) pozostałych........................................................................................................................ 2,0 %.


§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części zajętych na cele mieszkalne lub na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) Budynki lub ich części, w których prowadzona jest działalność charytatywna w okresie jej wykonywania.
3) Budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2012 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 234, poz. 7770).


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 5.

Uchwała uchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2014-05-29 14:21:06
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2014-05-29 14:26:01
Ostatnia zmiana:2016-01-11 15:27:31
Ilość wyświetleń:1181

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij