Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi

GMINA MYSZYNIEC

  

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2012 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

 

Myszyniec, marzec 2013r.

1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2012 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 28 grudnia 2011  r. Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XIII/96/11. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W październiku 2011r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać  pisemnie, w formie elektronicznej przez  wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu  oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i   młodzieży, wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

 

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

            W 2012 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

            Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, pod adresem: www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

            W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powołał komisję konkursową. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

            W 2012 roku przeprowadzono sześć otwartych konkursów ofert, z których jeden konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z miejscowości Myszyniec”.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane :

  • z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej  oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie i drużyny trampkarzy”

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

26.000 zł

01.01.2012r.- 30.06.2012r.

 

            Realizacja ww. zadań obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny trampkarzy. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach A klasy seniorów i Ligi Okręgowej juniorów młodszych.

            Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Kurpik Kadzidło, Mazowsze Jednorożec, Wkra Andzin, Gladiator Słoszewo, Jutrzenka Unieck, Konopianka Konopki, Sokół Grudusk, Orzyc Chorzele, Orlęta Baboszewo, KS Wąsewo, Gks Pokrzywica, MKS Przasnysz, Narew Ostrołęka, Pełta Karniewo, Świt Baranowo, Tęcza Łyse, Mławianka Mława.

  • z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

15.000 zł

01.02.2012r.- 30.06.2012r.

2.

„Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

6.000,00 zł

15.10.2012r.- 30.11.2012r.

 

W zajęciach organizowanych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec w okresie od 01.02.2012r. do 30.06.2012r. uczestniczyło 23 dzieci, a w okresie od 15.10.2012r. do 30.11.2012r. 21 dzieci. Zostały one zaopatrzone w zabawki i  pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się  po 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych z rodzicami.

            W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej. Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły swoją wiedzę, wzbogaciły słownik, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Wdrażane były do słuchania czytania głośno bajek, legend, opowiadań. Dzięki temu nauczyły się oceniać postępowanie bohaterów literackich, własne i kolegów. Nauczyły się wielu nowych zabaw przy muzyce i piosenek zgodnie z realizowaną tematyką. Poznały taniec kurpiowski „Konik” i nauczyły się dwóch pieśni w gwarze kurpiowskiej. Z okazji Święta Kobiet chłopcy złożyli życzenia i wręczyli dziewczynkom własnoręcznie wykonane kwiaty. Przedszkolaki przebywające w grupie przedszkolnej rozwinęły umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach między nimi i dorosłymi. Rodzice brali czynny udział w życiu  przedszkola poprzez codzienny kontakt i rozmowy indywidualne z wychowawcami oraz pomoc przy uroczystościach organizowanych na terenie placówki m. in. zabawa karnawałowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

 

  • z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

3.630,60 zł

01.09.2012r.- 30.11.2012r.

2.

„Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury – Warsztaty rzeźbiarskie”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

4.508,00 zł

01.10.2012r.- 31.12.2012r.

            W ramach zadania „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury” organizowane były spotkania Literacko-Teatralne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu o tematyce kurpiowskiej, które zwiększyły integrację społeczną oraz wzbogaciły i pobudziły zaangażowanie lokalnej społeczności  w rozwój kultury kurpiowskiej własnego miejsca zamieszkania poprzez:   

- kultywowanie i ochronę tradycji kurpiowskich,

- wzbogacenie i upowszechnienie wiedzy z zakresu kultury kurpiowskiej,

- rozbudzanie potrzeb obcowania ze sztuką, poezją i kulturą kurpiowską,

- popularyzację gwary kurpiowskiej,

- promocję obszaru kurpiowszczyzny.

Dodatkowo odbywały się również otwarte spotkania z prelegentami o tematyce Kurpiowskiej dla mieszkańców z obszaru LGD „Kurpsie Razem”.

Spotkania Literacko-Teatralne wpisały się w kalendarz stałych spotkań i po zakończeniu realizacji zadania nadal odbywają się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu.

W ramach zadania „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury – Warsztaty rzeźbiarskie” młodzież z terenu Gminy Myszyniec nabyła umiejętności praktyczne wykonywania tradycyjnych rzeźb oraz uzyskała podstawową wiedzę na temat promocji, handlu, turystyki przez zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej i plenerów rzeźbiarskich. Uczestnicy brali również udział  w kiermaszach sztuki ludowej. W okresie 3 miesięcy młodzież przeprowadziła wycenę i zakupiła pod opieką koordynatora potrzebne materiały i narzędzia między innymi: dłuta, podbijaki oraz drewno. Poza tym wynajęte były pomieszczenia do celów warsztatowych i wybrany był trener, doświadczony twórca ludowy. W trakcie warsztatów powstało ponad 50 rzeźb.

            Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku wyniosła 55.138,60 zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały zwrotu niewykorzystanych części dotacji w wysokości 10.606,53 zł.

            W 2012 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły z własnej inicjatywy cztery wnioski na realizacje zadań publicznych. Spośród czterech wniosków dwa z nich na realizację zadania pt.: „ Spotkania Literacko – Teatralne na Kurpiach dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres pięciu miesięcy” i „Rzeźba ludowa sposobem aktywizacji młodzieży i szansą na dobry start w dorosłe życie” nie zostały rozpatrzone ponieważ w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została wyczerpana pula środków przeznaczonych na ten tryb .

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota  dotacji

Okres realizacji

1.

„Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

6.495,00 zł

20.07.2012r.- 28.08.2012r.

2.

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie”

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

8.000,00 zł

02.08.2012r.- 31.10.2012r.

 

W ramach realizowanego zadanie pt. „Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego” była promocja kultury kurpiowskiej oraz obszaru Myszynieckiej Puszczy Zielonej a także rozwijanie turystyki na obszarze Kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie, wydanie i dystrybucja 1000 egzemplarzy publikacji „Myszyniec i okolice w fotografii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość całego projektu wynosiła 21 650,00 zł, pomoc przyznana w ramach PROW 2007-2013 wynosiła 15 155,00 zł, wkład własny wynosił  6495,00 zł.

 Dzięki zadaniu pt:. „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie” drużyna seniorów mogła w pełni uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu międzypowiatowym. Grupa dzieci, młodzieży i dorosłych miała możliwość uczestnictwa w treningach, które umożliwiły im kształtowanie nowych zdolności. Udział osób w tych treningach miał bardzo wysoki wpływ na aspekty wychowawcze, a także umożliwiły doskonalenie pracy w grupie, która polegała na pomocy koledze w wykonywaniu ćwiczenia oraz budowaniu więzi partnerstwa wśród współuczestników zadania. Uczestnicy rozgrywek piłkarskich zmierzyli się i pokonali na własnym terenie Huragan Lipniki. Bartnik Myszyniec mogli zmierzyć się również z takimi drużynami jak: LKS Zatory, GUKS Krasnosielc, Łęg Przedmiejski, WKS Mystkówiec, GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała, Orz Goworowo.

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku wyniosła 14.495,00 zł. Organizacje nienależące do sektora finansów publicznych realizujących powyższe zadania po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wyniosła 407,00 zł.

            Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2012r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.   

2.2. Współpraca pozafinansowa.

            Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

            W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy Myszyniec.

            Zamieszczono również roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego oraz umożliwiono bezpłatne korzystanie ze stadionu miejskiego.

 

PODSUMOWANIE

            Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz sponsorów.  Prężnie również rozwija się współpraca Związku  Stowarzyszeń„ Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

            Inicjatywy własne organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego stanowiły 20,82% dofinansowanych projektów, 79,18% zrealizowanych projektów stanowiły zadania na które Gmina Myszyniec ogłosiła otwarte konkursy.          Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2012 wynosiła 75.000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 69.633,60 zł.

 

 

 

Opracowała:

Alina Bednarczyk

 

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy w 2012 roku (256.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-03-25 13:45:54
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-03-25 15:47:26
Ostatnia zmiana:2013-03-25 15:48:37
Ilość wyświetleń:808

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij