Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Decyzja Burmistrza Myszyńca o umorzeniu postępowania

Myszyniec, dnia 25.09.2013r .

 

Nr IN.GP.6220.4.2013

 

Decyzja

BURMISTRZA MYSZYŃCA

o umorzeniu postępowania

 

       Na podstawie art. 105 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., zwanej dalej "ustawą kpa") w związku z art. 59 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą ooś")

 

umarzam

 

w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW, obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr ewid. 422, obręb 14 Wolkowe, gmina Myszyniec."

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 08 lipca 2013 roku na wniosek Agaty i Dariusza Szczygieł, zam. 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23, Adama Bargłowskiego, zam. 15-048 Białystok, ul. Skorupska 28 m 12, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą SOLARPROJEKT S.C., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW, obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr ewid. 422, obręb 14 Wolkowe, gmina Myszyniec."

       Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia – art. 73 ust. 1 powołanej ustawy ooś. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w gminie Myszyniec, Burmistrz Myszyńca.

       Na podstawie art. 63 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

       Ocena ta stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

       Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Podstawę do kwalifikacji inwestycji wymagających przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którego celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397) w związku z art. 59 oraz art. 71 ust. 2 ustawy ooś z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 roku nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

       Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie w obrębie miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ozn. nr ewidencyjnym 422  na której planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia położona jest na obszarze określonym w polityce przestrzennej "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec"  następująco: - "tereny dolin i obniżeń terenowych – lokalne korytarze ekologiczne" oraz "tereny zmeliorowane". Teren powyższy położony jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym, określonymi na podstawie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst:  Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

       Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zespołu kolektorów słonecznych, wolnostojących, o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW obejmująca montaż kolektorów słonecznych w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją niezbędnej do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej - dla wytwarzania z energii słonecznej energii elektrycznej, rocznie od 475 do 1925 MWh/rok. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, powierzchnia zajmowana przez 7200 szt. kolektorów słonecznych i urządzeń infrastruktury technicznej to 0,99 ha.

       W związku z powyższym, w oparciu o obowiązujące przepisy tj.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przypadku do §  3 ust. 1 pkt 52 lit. b) tj.: "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: (...) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia".

       Biorąc powyższe pod uwagę oraz na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 25 lipca 2013 r., nr IN.GP.6220.3.2013 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora i kartą informacyjną przedsięwzięcia, pismem znak: PPIS.ZNS/7170/42/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. poinformował, że inwestycja planowana jest na terenie wykorzystywanym rolniczo, a powierzchnia zajmowana przez 7200 szt. kolektorów słonecznych i urządzeń infrastruktury technicznej wyniesie 0,99 ha i jest mniejsza niż w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397).

       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją z dnia 6 sierpnia 2013 roku, znak: WOOŚ-II.4240.1094.2013.MS, umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

       Aby umożliwić udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu umieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu na tablicy ogłoszeń a także na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, informowano również osoby posiadające przypisany status strony postępowania administracyjnego, których działki bezpośrednio sąsiadują z planowanym przedsięwzięciem.

       Biorąc pod uwagę wskazane wyżej opinie organów uzgadniających oraz uwzględniając planowaną powierzchnię zabudowy wynoszącą około 0,99 ha, a mniejszą niż wskazana w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku nr 213, poz. 1397) stwierdza się, iż przedsięwzięcie polegające na: "realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW, obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr ewid. 422, obręb 14 Wolkowe, gmina Myszyniec", nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy ooś i w związku z tym, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

       Na podstawie powyższego należało orzec, iż w przypadku: "realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW, obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr ewid. 422, obręb 14 Wolkowe, gmina Myszyniec" postępowanie jest bezprzedmiotowe, nieuzasadnione i należy je umorzyć. Postępowanie to nie znajduje również umocowania prawnego w obowiązujących przepisach.

       Stosownie do art. 105 § 1 kpa w sytuacji, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się  bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

       W związku z brakiem przedmiotu postępowania w sprawie wydania postanowienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

       Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

       Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

 

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka


Sporządził: Bachmura Zdzisław, tel. 29 7721 141 wew. 16, e-mail: gp2@myszyniec.pl

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-10-04 14:48:48
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-10-04 14:49:43
Ostatnia zmiana:2013-10-04 14:50:38
Ilość wyświetleń:880

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij