Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

POSTANOWIENIE Nr 2/13 - odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową".

Myszyniec, dnia 27.08.2013 r.

IN.GP.6220.5.2013.LK                                                                              

 

POSTANOWIENIE Nr 2/13

  Na podstawie art. art. 63 ust. 2i art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w zw. z  art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 p o s t a n a w i a m

 odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”.

 U z a s a d n i e n i e

 W dniu 09.08.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu wpłyną wniosek zarejestrowanym pod nr IN.GP.6220.5.2013, o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”, na terenie działek ozn. nr ewid. 1138, 1134, 73/10, 75/4, 75/7, 73/17, 71/11, 71/8, 71/5, 73/19, 75/21, 72/7, 72/23, 74/6, 76/9, 78/11, 75/8, 77/2, 79/11, 920/1, 366/3, 79/12, 79/9, 78/16, 80/2, 82/3, 84/3, 85/5, 86/19, 79/10, 1180, 78/9, 78/12 w m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

Do wniosku załączone zostały dokumenty wymagane ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.): wniosek z dnia 09.07.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy zasadniczej z naniesionym zakresem terenu objętego decyzją, wypis uproszczony z rejestru gruntów.

Zgodnie z art. z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody”, w obecnym stanie prawnym na podstawie art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poen. zm.) zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3, jeżeli liczba stron  postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na względzie powyższe Burmistrz Myszyńca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce z prośbą  o wydanie opinii, odnośnie  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce Opinią Sanitarną  PPISZNS.712/45/2013 z dnia 22.07.2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w zadania  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  Postanowieniem  z dnia  26.07.2013 r. Nr WOOŚ-II.4240.1028.2013.MŚ.

Burmistrz Myszyńca jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając Postanowienie i Opinię w/w organów oraz  uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. ) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),stwierdza, że  planowane przedsięwzięcie dotyczące budowy ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową, zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Po analizie otrzymanych dokumentów i postanowień, organ postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu bądź odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Myszyńca uwzględnił i odniósł się do niżej wymienionych uwarunkowań :

1)    rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)    skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulic: Lipowej, Akacjowej, modrzewiowej, Dębowej i Most kopański wraz z kanalizacja deszczową.

      przedmiotem opracowania jest budowa ulic w msc. Myszyniec.

            -           ul. Lipowa (droga gminna) na długości 340mb,

            -           ul. Akacjowa (droga gminna) na długości 470mb,

            -           ul. Modrzewiowa (droga gminna) na długości 496mb,

            -           ul. Dębowa (droga gminna) na długości 275mb,

            -           ul. Most Kopański (droga powiatowa) na długości 275mb.

Inwestycja będzie prowadzona na działkach oznaczonych nr ew.:

 1138, 1134, 73/10, 75/4, 75/7, 73/17, 71/11, 71/8, 71/5, 73/19, 75/21, 72/7, 72/23, 74/6, 76/9, 78/11, 75/8, 77/2, 79/11, 920/1, 366/3, 79/12, 79/9, 78/16, 80/2, 82/3, 84/3, 85/5, 86/19, 79/10, 1180, 78/9, 78/12 w miejscowości Myszyniec, gm. Myszyniec.

      Teren, na których realizowana będzie inwestycja to przede wszystkim pasy drogowe. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Przedsięwzięcie obejmuje:

  •     dla dróg gminnych:

- budowę jezdni szer. 6,00m,

- budowę obustronnych chodników przykrawężnikowych szer. 2,00m,

- budowę zjazdów indywidualnych szer. 4,00m,

- zagospodarowanie zielenią,

  • dla drogi powiatowej:

- remont części chodników polegający na wymianie konstrukcji nawierzchni,

- remont części jezdni polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej w warstwie ścieralnej,

- remont części zjazdów polegający na wymianie konstrukcji nawierzchni,

- urządzenie terenów zieleni,

- budowa kanalizacji deszczowej polegająca na uzupełnieniu wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego w miejscowych zastoiskach wody,

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

  • jezdnia

- warstwa ścieralna z AC11 asfalt D50/70, grub. 4cm,

- warstwa wiążąca z AC16 asfalt D50/70, grub. 4cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20cm,   uzyskanego z przekruszenia skały litej.

  • chodniki

- betonowa kostka brukowa, grub. 6cm - kolor,

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- warstwa kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 10cm,

  • zjazdy

- betonowa kostka brukowa, grub. 8cm - kolor,

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm, uzyskanego z przekruszenia skały litej.

Zastosowano krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na ławach z bet. cem. B-15, oraz obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5cm.

Zakłada się budowę kolektorów deszczowych o średnicy fi. 250mm, 315mm, 400mm długości 1250mb wraz z przykanalikami fi. 200mm, wpustami ulicznymi wyposażonymi w osadniki gł. 0,95m, studniami fi. 1200mm z płytami ciężkimi i pierścieniami odciążającymi oraz niezbędnymi urządzeniami służącymi do odwodnienia pasów drogowych. Kolektory deszczowe zostaną wpięte do  istniejących studni kanalizacji deszczowej poddanych modyfikacji na skrzyżowaniach ulic: Akacjowej i Świerkowej; Akacjowej i Modrzewiowej; Dębowej i Świerkowej.

b)   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują inne przedsięwzięcia, które kumulowałyby wzajemnie oddziaływanie.

c)    wykorzystywania zasobów naturalnych:

Zapotrzebowanie na wodę 1,2m3/dobę – czyszczenie nawierzchni, zagęszczanie kruszywa, utrzymanie darni trawiastej, czyszczenie środków transportu, płyn do technologicznej pracy maszyn i urządzeń.

Surowce budowlane:

Beton asfaltowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) = 890m3.

Kruszywo łamane do podbudowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) =2859m3.

Kruszywo naturalne do podbudowy (skład surowcowy wg recepty laboratoryjnej) = 743m3

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

      -  paliwa  - 120 l/dobę,

      - elektryczną  - 10   kW,

      - cieplną  - nie występuje kW/MW,

      - gazową  - nie występuje  m3/h.

d)   emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie prowadzenia robót powstaną  określone poniżej odpady:

Załącznik Nr 2 do Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) lista B pkt 23

 

Odpad

Kod

Sposób zagospodarowania odpadów

Humus

170504

Miejsce wskazane przez Inwestora z przeznaczeniem na rekultywację

Ziemia

170504

Miejsce wskazane przez Inwestora z przeznaczeniem na rekultywację

Gruz asfaltowy

170181

Miejsce wskazane przez Inwestora z przeznaczeniem na recykling

Gruz betonowy

170101

Miejsce wskazane przez Inwestora z przeznaczeniem na recykling

Krzaki

030301

Miejsce wskazane przez Inwestora             

 

Spaliny z silników maszyn i urządzeń odprowadzane będą poprzez katalizatory bezpośrednio do otoczenia w ilości:

- tlenek węgla - 11,1 mg/s,

- tlenki azotu - 211,02 mg/s,

- PM - 13,7 mg/s.

Hałas technologiczny od pracy maszyn i urządzeń będzie tymczasowy i zanikający wraz z przemieszczaniem się robót i kształtował się będzie na poziomie od 80 do 140 dB.

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:

  • w skład zaplecza budowy wchodzić będą:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy.

Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna, woda oraz kanalizacja sanitarna na czas trwania budowy.

Ilość ścieków bytowych przewiduje się 1,6m3/dobę.

Odpady bytowe stałe będą segregowane i odbierane z placu budowy przez firmę obsługującą wywóz nieczystości z gminy na zlecenie Wykonawcy.

Ilość odpadów stałych przewiduje się na 120l – pojemnik raz na dwa tygodnie.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych  – brak

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

-     85 l/s, pow. zlewni 2,50 ha,

 

Przewiduje się występowanie następujących odpadów z orientacyjnymi ich wielkościami:

- ziemia/grunty nieprzydatne – 5300,00m3

- gruz – 240m3

- drewno – 2,00m3

Przedsięwzięcie będzie wymagało pracy ludzi, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, które niezbędne są dla technologicznej realizacji są to min. np.: koparki, spycharki, samochody samowyładowcze, rozkładarki masy bitumicznej, walce, dźwigi itp.

Przedsięwzięcie, nie będzie wiązało się ze znacznym ponad lokalnym zasięgiem, długotrwałym nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

- planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii;

2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)    obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)   obszary wybrzeży:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)    obszary górskie lub leśne:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi w w sąsiedztwie obszarów leśnych,

d)   obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

- planowane przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

- w rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest występujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w odległości około 14 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 200 – Doliny Omulowi i Płodownicy PLB 140005 i w odległości około 12 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – „Puszcza Piska” PLB 280008, dla których obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

f)    obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

- z przedłożonej dokumentacji nie wynika, żeby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)    obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego pobliżu nie występują obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)   gęstość zaludnienia:

- gęstość zaludnienia gminy miejsko - wiejskiej Myszyniec wynosi 46 os/km2 (dane GUS z 2012 r.)

i)     obszary przyległe do jezior:

- w rejonie inwestycji nie występują jeziora,

j)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

- w rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

3)   rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)    zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

- zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji,

b)   trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

- ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jeje lokalizacji, nie wystąpi trans graniczne oddziaływanie w żadnym komponencie środowiska, a rodzaje i ilości wprowadzonych do środowiska substancji mają charakter lokalny,

c)    wielkości i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

- ze względu na charakter oraz rozmiar inwestycji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan środowiska akustycznego otoczenia, wzmożone oddziaływanie będzie tylko na etapie realizacji inwestycji. Ponadto, biorąc pod uwagę ruch pojazdów związanych z transportem oraz maszyn budowlanych na etapie realizacji inwestycji, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza. 

d)   prawdopodobieństwa oddziaływania:

- informacje zawarte w dokumentach potwierdzają nieznaczne oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

e)    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

- okres oddziaływania inwestycji będzie związany z czasem jej realizacji. Ze względu na skalę i charakter przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować nieodwracalnych zmian w środowisku. 

Mając na uwadze cel przedsięwzięcia,  zastosowanie rozwiązań  technicznych przedstawionych  w karcie informacyjnej oraz ww. opinie stwierdzono, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne, gdyż inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

 

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

 

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-08-27 15:22:34
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-08-27 15:40:16
Ostatnia zmiana:2013-08-27 15:40:16
Ilość wyświetleń:824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij