Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

POSTANOWIENIE Nr 1/2013 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "stworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów...

BURMISTRZ MYSZYŃCA
Znak sprawy: IN.GP.6220.1.2013                                                                   

Myszyniec, dnia 08.07.2013 r.


  POSTANOWIENIE Nr 1/2013

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

 p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „stworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów, na części działki ozn. nr ewid. 806/3 o powierzchni 0,25 ha zlokalizowanej przy ul. Targowej w Myszyńcu”.

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17.04.2013 r. Pan Władysław Chorążewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo – Usługowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 48 A w Myszyńcu, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „stworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZO), na części działki ozn. nr ewid. 806/3 o powierzchni 0,25 ha zlokalizowanej przy ul. Targowej w Myszyńcu”.

Do wniosku załączone zostały:

-    karta informacyjna przedsięwzięcia,

-    kopia mapy d/c opiniodawczych z dnia 16.04.2013 r., obejmująca przewidywany teren

              oznaczony linią ciągłą w kolorze pomarańczowym na którym będzie realizowane        

              przedsięwzięcie,

              -           wypis z rejestru gruntów  z dnia 02.12.2011 r. dla działki nr ewid. 806/3, objętej

                           wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-    wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 02.12.2011 r., dla działek bezpośrednio

              przyległych do działki w/w, w tym działek nr nr: 1157, 806/2, 805/13 i 812/23,

-    kopię umowy dzierżawy części nieruchomości (ok. 2.500 m2) ozn. nr geod. 806/3 o pow.

                           całkowitej 2,93 ha.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) -  „punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu”, zaliczone są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia może być zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś wymagane.

Mając na względzie powyższe, tut. organ po ustaleniu w dniu 23.04.2013 r. stron postępowania, pismem z dnia 25.04.2013 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz obwieszczeniem z dnia 25.04.2013 r., podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec” – uchwalonego Uchwałą nr VIII/60/03 Rady Gminy Myszyniec z dnia 03 lipca 2003 roku, obszar na którym położona jest planowana inwestycja, określony jest w polityce przestrzennej jako: „preferowane  zagospodarowanie obejmujące tereny: cmentarza z zielenią izolacyjną w strefie ochronnej”.  Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła Uchwałę Nr XXIV/189/09 z dnia 28 września 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myszyniec”, oraz Uchwałę Nr XXIV/188/09 z dnia 28 września 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym miasta Myszyniec. Dla przedmiotowej działki oznaczonej  numerem ewidencyjnym 806/3 preferowane będzie ustalenie w polityce przestrzennej docelowego zagospodarowania z funkcją  umożliwiającą zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą.

W dniu 07.05.2013 r. Burmistrz Myszyńca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce z wnioskiem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku uzupełnionego pismem tut. organu z dnia 06.06.2013 r. w związku z wystąpieniem PPIS w Ostrołęce z dnia 21.05.2013 r., nr PPIS.ZNS/7170/29/2013 - opinią sanitarną z dnia 13.06.2013 r. (data wpł. 17.06.2013 r.), nr  PPIS/ZNS.712/34/2013, zaopiniował pozytywnie odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na „stworzeniu  punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZO), na części działki o pow. 0,25 ha ozn. nr ew. 806/3 w Myszyńcu, ul. Targowa”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku uzupełnionego pismem tut. organu z dnia 06.06.2013 r. i z dnia 19.05.2013 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  27.05.2013 r., nr WOOŚ-II.4240.700.2013.IA – postanowieniem z dnia 20.06.2013 r., (data wpł. 24.06.2013 r.), nr WOOŚ-II.4240.700.2013.IA wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „stworzeniu  punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZO), na części działki o pow. 0,25 ha ozn. nr ew. 806/3 w Myszyńcu przy ul. Targowej”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Myszyńca jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając postanowienie i opinię w/w organów oraz uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy ooś oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397),stwierdza, że  planowane przedsięwzięcie dotyczące „stworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZO), na części działki o pow. 0,25 ha ozn. nr ew. 806/3 zlokalizowanej przy ul. Targowej w Myszyńcu”, zaliczone jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Jednak zarówno z sanitarnego punktu widzenia jak również z punktu widzenia organu ochrony środowiska nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Po analizie otrzymanych dokumentów Burmistrz Myszyńca postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed podjęciem decyzji o nałożeniu bądź odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania, odpowiednio:

1)   rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

- planowane przedsięwzięcie polega na stworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZO) w Myszyńcu przy ul. Targowej na wydzielonej części działki ozn. nr ew. 806/3. Powierzchnia całkowita działki wynosi 2,93 ha, a inwestycja prowadzona będzie na jej części o powierzchni 2500 m2 wydzierżawionej od Gminy Myszyniec na podstawie umowy dzierżawy z dnia 28 marca 2013 r. Przewiduje się, że w ciągu roku zbieranych i czasowo magazynowanych w punkcie selektywnej zbiórki będzie około  516,25 Mg odpadów.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w południowo-wschodniej części miasta Myszyniec i graniczy bezpośrednio z innymi terenami w tym:

- od zachodu – z ulicą Targowa, a następnie z terenem przemysłowym użytkowanym przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” oraz z targowiskiem gminnym;

- od północy - z terenem leśnym, za którym znajduje się stacja paliw płynnych i węzeł betoniarski;

- od wschodu – z terenem leśnym a dalej z terenem użytkowanym rolniczo;

- od południa - z punktem skupu złomu i z terenami zabudowy mieszkaniowo - usługowej występującymi w odległości około 100 m.

W przedmiotowym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Myszyńcu przewiduje się zbieranie następujących  według kodu i rodzaju odpadów:

- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków;

- 20 03 07 wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych - z metalu; grzejniki, felgi, wanny żeliwne);

- 16 01 03 opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm;

- 17 01 07 odpady mineralne nie zanieczyszczone – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

- 15 01 07 szkło opakowaniowe;

- 20 01 02 szkło;

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;

- 15 01 04 opakowania z metali;

- 15 01 05 opakowania wielomateriałowe;

- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe;

- 20 01 01 papier i tektura;

- 20 01 40 metale;

- 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;

- 16 02 11 *zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;

- 16 02 13 *zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;

- 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;

- 16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

- 16 06 01 *baterie i akumulatory ołowiowe;

- 16 06 02 *baterie i akumulatory niklowo-kadmowe;

- 16 06 03 *baterie zawierające rtęć;

- 16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03);

- 16 05 05 inne baterie i akumulatory;

- 20 01 21*lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

- 20 01 23*urządzenia zawierające freony;

- 20 01 33*baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

- 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

- 20 01 35*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1);

- 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

- 20 01 40 metale (drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle);

- 20 01 13 *rozpuszczalniki;

- 20 01 17 *odczynniki fotograficzne;

- 20 01 27 *farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

- 20 01 29*detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

- 20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

- 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31.

W punkcie selektywnej zbiórki magazynowane będą segregowane odpady komunalne oraz surowce wtórne  dostarczone transportem samochodowym przez mieszkańców Gminy Myszyniec oraz zakłady przemysłowe i firmy z terenu gminy. Inwestycja nie wymaga budowy nowych obiektów kubaturowych.

W ramach planowanej inwestycji istniejące zagospodarowanie terenu dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia PSZO zostanie zaadaptowane poprzez:

 • utwardzenie i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu terenu w miejscach lokalizacji kontenerów na odpady (podsypka z kruszywa, uszczelnienie z folii budowlanej, wyłożenie trylinką lub płytami betonowymi),
 • adaptację istniejącego i wykonanie nowego uzbrojenia podziemnego niezbędnego do funkcjonowania punktu magazynowania i segregowania złomu,
 • wykonanie odprowadzenia wód opadowo roztopowych z miejsc magazynowania odpadów do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
 • budowę utwardzonych placów i dróg manewrowych oraz miejsc parkingowo-postojowych (ok. 250 m2),
 • utworzenie miejsca na legalizowaną wagę,
 • postawienie kontenera biurowo socjalnego.

Miejsce magazynowania odpadów będzie wyposażone w niezbędne kontenery i pojemniki na magazynowane odpady. Odpady będą magazynowane w specjalistycznych kontenerach, pojemnikach i boksach ustawionych lub wydzielonych na utwardzonym i zabezpieczonym folią przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu terenie o powierzchni ok. 300 m2. Utwardzony i zabezpieczony teren będzie wystarczający na ustawienie i wydzielenie na nim:

- 4 kontenerów otwartych o wymiarach 7,0 m x 2,5 m przeznaczonych do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne w szczególności metali, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z tworzyw sztucznych, gruzu budowlanego,

- 3 kontenerów szczelnych, zamykanych, z drzwiami od strony szczytowej o wymiarach 5,0 m x 2,0 m przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- 2-3 kontenerów mniejszych o pojemności 5-10 m3 przeznaczonych do magazynowania szkła, papieru, tekstyliów, odpadów zielonych pochodzących z ogrodów (20 02 01).

W miejscu magazynowania zostaną także wydzielone 2-3 boksy do magazynowania w nich zużytych opon i (w razie konieczności) odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych w workach typu big-bag.

       W procesie zbierania i magazynowania odpadów w PSZO nie będą wykonywane żadne prace związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów poza przyjmowaniem, ważeniem i selektywnym gromadzeniem odpadów w odpowiednich kontenerach. W razie konieczności to jest w celu dostosowania i ujednolicenia wysegregowanych odpadów może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia segregacji odpadów dostarczonych przez mieszkańców na odpady o jednorodnym składzie surowcowym (segregacja tych odpadów nie będzie powodowała zmiany kodów odpadowych). Na terenie PSZO nie planuje się przeprowadzania demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, nie planuje się również zbiórki, magazynowania ani demontażu akumulatorów.

       Jak wynika z karty informacyjnej na terenie PSZO nie będą zainstalowane ani używane żadne urządzenia emitujące hałas do środowiska. Jedynym źródłem hałasu będą pojazdy osób dostarczające i odbierające odpady. Planowane zatrudnienie: 2 osoby praca 8 godzin na dobę (bez pory nocnej) 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 18:00,

b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

- w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji na części działki ozn. nr ewid. 806/3 objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PSZO, planowane jest zlokalizowanie inwestycji polegającej na uruchomieniu kontenerowego punktu skupu złomu metali żelaznych i kolorowych. Ze względu na zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć w stopniu powodującym negatywne oddziaływania,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych:

- w trakcie fazy adaptacji terenu pod funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów nie będą zużywane surowce, materiały, paliwa i energia w znacznych ilościach. Zużycie w/w surowców paliw i energii będzie uzależnione od wykonywania czynności technicznych i zostanie ograniczone do minimum. W fazie eksploatacji zakłada się roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 10 MWh, paliwa ON ok. 500 litrów,

d)  emisji i występowania innych uciążliwości:

- adaptacja istniejącego zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości do działalności polegającej na zbieraniu i czasowym magazynowaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (PSZO) będzie polegała na pracach remontowych, przystosowawczych i organizacyjnych. Oddziaływania tego etapu wiązać się będą przede wszystkim z emisją hałasu, pyłu i gazu, będą występowały krótkotrwale, lokalnie i ustąpią po ich zakończeniu.

Dla pracowników w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i w czasie prowadzenia PSZO będzie zapewniony dostęp do przenośnych toalet.

Na etapie eksploatacji inwestycji oddziaływanie związane będzie z emisją hałasu, substancji do powietrza, powstawaniem odpadów oraz ścieków przemysłowych (wody opadowo roztopowe).

Wszystkie operacje związane z działalnością PSZO będą się odbywały w systemie jednozmianowym, od godziny 8:00 do 18:00 z przerwami, w związku z czym podwyższonej emisji hałasu do środowiska należy się spodziewać w porze dziennej. W porze nocnej zakład nie będzie funkcjonował. Dominujące źródła hałasu będą wynikały:

 • z operacji przeładunkowych odpadów,
 • z hałasu komunikacyjnego i transportowego wskutek pracy silników samochodów dostarczających i odbierających odpady,
 • z prac rozładunkowych i załadunkowych materiałów.

W celu ograniczenia emisji hałasu zostaną zastosowane środki ochrony przeciwhałasowej i zabiegi organizacyjne:

 • maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu, pracować będą tylko w porze dziennej,
 • urządzenia poddawane będą regularnej konserwacji oraz regulacji,
 • silniki samochodów dostawczych  i odbiorczych na czas postoju mają być wyłączone.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie źródłem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń komunikacyjnych zawartych w spalinach powstających podczas pracy silników samochodowych w czasie poruszania się po placu manewrowym. Źródłem emisji pyłu będzie także proces przeładunku odpadów pochodzących z rozbiórki i remontów szczególnie z etapu przyjmowania (zsypywania) i ładowania do kontenerów oraz ruch pojazdów który wzbudzał będzie emisję tzw. pyłu wtórnego zdeponowanego na drogach dojazdowych, wewnętrznych i placach manewrowych. 

Ścieki opadowe z parkingów i placów manewrowych mogą posiadać zanieczyszczenia pochodzące z opadu pyłu, mogą zawierać zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczenia wypłukiwane z gromadzonych odpadów złomu. Sposób magazynowania odpadów zakłada, ze wszystkie odpady niebezpieczne będą magazynowane  w szczelnych zamykanych kontenerach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne będą zabezpieczane przed opadami plandekami lub specjalistycznymi pokrowcami, część kontenerów będzie fabrycznie wyposażona w zamknięcia chroniące. Uwzględniając powyższe rozwiązania nie przewiduje się  wyposażania instalacji kanalizacyjnej odbierającej wody roztopowe z miejsca magazynowania odpadów w urządzenia podczyszczające. Wody opadowo roztopowe będą traktowane jako ścieki przemysłowe, zostaną one zebrane i i odprowadzone do szczelnego zbiornika i w razie potrzeby zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków  w Myszyńcu. W umowie zawartej z zarządcą oczyszczalni ścieków zostaną zawarte wymagania, co do jakości odprowadzanych ścieków jak i wymagania, co do weryfikacji ich składu jakościowego.

Ścieki opadowe z terenów nieutwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

W projektowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów zachowane będą następujące warunki chroniące środowisko:

 • utwardzony teren magazynowania odpadów będzie utrzymywany w należytej czystości,
 • wszelkie rozlewy na terenie magazynowania odpadów będą niezwłocznie usuwane za pomocą sorbentów,
 • zapewniona będzie odpowiednia ilość dostosowanych pod względem właściwości chemicznych magazynowanych odpadów, sorbentów i środków neutralizujących w przypadku ewentualnych wycieków.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że punkt selektywnej zbiórki odpadów nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych, zachowane zostaną standardy jakości powietrza, funkcjonował będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

- planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii;

2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)  obszary wybrzeży:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne:

- planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i w sąsiedztwie obszarów leśnych,

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

- planowane przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

- w rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest występujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

       Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w odległości około 14 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 i w odległości  około 12 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - „Puszcza Piska” PLB 280008, dla których obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz w odległości około 9 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Myszynieckie Bory Sasankowe PLH 140049 i Bory Chrobotkowe Karaska PLH 140046.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia i fakt jego realizacji w terenie przekształconym antropogenicznie oraz poza obszarami Natura 2000,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

- z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego pobliżu nie występują obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

- gęstość zaludnienia gminy miejsko – wiejskiej Myszyniec wynosi 46 os/km2 (dane GUS z 2012 r.),

i)  obszary przylegające do jezior:

- w rejonie inwestycji nie występują jeziora,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

- w rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

3)   rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

- zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji,

b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

- ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie w żadnym komponencie środowiska, a rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji mają charakter lokalny,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

- ze względu na charakter oraz niewielki rozmiar inwestycji, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan środowiska akustycznego otoczenia. Ponadto, biorąc pod uwagę niewielki ruch pojazdów związany z transportem odpadów, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza. Magazynowanie odpadów na szczelnym podłożu, wyeliminuje oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne,

d)  prawdopodobieństwa oddziaływania:

- informacje zawarte w dokumentach potwierdzają wystąpienie nieznacznych oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Instalacja będzie funkcjonowała z zachowaniem zasad czystości i porządku na terenie nieruchomości,

 e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

- okres oddziaływania inwestycji związany będzie integralnie z czasem jej funkcjonowania. Ze względu na skalę i charakter przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować nieodwracalnych zmian w środowisku. Okres magazynowania uzależniony będzie od zebrania odpowiedniej ilości odpadów, a także od pojemności pojemników i kontenerów. Po zebraniu odpowiedniej  ilości, odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Mając na uwadze skalę planowanego przedsięwzięcia  jego usytuowanie, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz opinie właściwych organów co do oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne, gdyż inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji.

       Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.


 

B U R M I S T R Z

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-10 15:05:54
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-10 15:08:13
Ostatnia zmiana:2013-07-10 15:09:23
Ilość wyświetleń:1164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij