Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ MYSZYŃCA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. Nr XX/150/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

I. Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1. Zakres zadania:  Zorganizowanie warsztatów rzeźbiarskich dla mieszkańców z terenu Gminy Myszyniec, mających na celu nabycie umiejętności praktycznych wykonywania tradycyjnych rzeźb, a następnie wystawa i promocja wykonanych prac.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 2.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

 1. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 2. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.
 3. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.
 4. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.
 6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.
 7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
  1. 9.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie sierpień – wrzesień 2013 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 29 lipca 2013r. do godz. 1600.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

- w przypadku oferty wspólnej każda z organizacji powinna dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do innych podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 31 lipca 2013r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu

10

liczba punktów ogółem

50

4.     Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl ( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 7 grudnia 2010. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2013r. i roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2013r. Gmina Myszyniec przekazała organizacjom pozarządowym, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 4.320,00 zł. W roku 2012 w drodze otwartego konkursu ofert zrealizowano dwa zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacja w wysokości 3.630,60 zł przeznaczona była na spotkania Literacko-Teatralne natomiast dotacja w wysokości 4.508,00 zł przeznaczona została na warsztaty rzeźbiarskie. Na wniosek organizacji pozarządowych zostały przekazane środki finansowe w wysokości 6.495, 00 zł. Dotacja przeznaczona była na promocję obszaru kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii” prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Sławomir Kamiński – sekretarz gminy lub Alina Bednarczyk – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141, e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl .

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

                                                                                                         

Burmistrz

 mgr inż. Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-09 15:06:06
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-09 15:10:12
Ostatnia zmiana:2013-07-09 15:12:10
Ilość wyświetleń:703

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij